AP6 deltog när Triton samlade portföljbolag

AP6 diskuterade hållbarhet med portföljbolag hos Triton. Tre LP var inbjudna att diskutera ESG med portföljbolag och ägaren Triton, under Triton ESG Forum 2018.
Från vänster: Amandeep Johal (Triton), Keimpe Keuning (LGT), Anna Follér (AP6), Alex Scott (Pantheon) och Graeme Ardus (Triton).
Bilder: Johan Olsson

Triton bjöd AP6 och två andra investerare till sitt årliga forum för miljö, samhällsansvar och styrning (ESG), där de fick möjlighet att klargöra och inskärpa förväntningar och krav på portföljbolagens hållbarhetsarbete. Det gjorde det möjligt för AP6 att ha ett direkt engagemang för hållbarhet med de företag som Triton investerar i.

– Det övergripande syftet var att Triton som ägare ville att deras bolag skulle möta investerare i syfte att förstå att det inte bara är deras ägare som ställer frågor och krav om hållbarhet. Vi som investerare gör samma sak, fast gentemot deras ägare. Här kunde vi bidra genom att berätta om hur vi ser på rapportering, uppföljning och transparens. Både utifrån vilka krav vi har i dag och önskemål om framtida förbättringar, säger Anna Follér, hållbarhetsansvarig AP6.
För femte året samlade Triton sina portföljbolag till ett tvådagars möte, Triton ESG Forum 2018, i syfte att dela kunskaper och erfarenheter om ESG.
Under den första dagen deltog AP6 i en panel bestående av tre inbjudna LP:s, där de andra två var LGT och Pantheon.
När Triton talar om hållbarhetsarbete med sina portföljbolag är budskapet koncist och konsekvent. Hållbarhet är väldigt viktigt och ska tas på allvar. Ledningen för Triton var representerad av bland andra Thomas Hofvenstam (investeringskommittén) Mats Eklund (CFO och COO) Graeme Ardus (hållbarhetsansvarig) och Amandeep Johal (ansvarig regelefterlevnad).
Alla Tritons förvärv introduceras till ett omfattande compliance- och ESG-paket. Ansvaret för att detta uppfylls och efterlevs ligger hos respektive bolagsledning. Triton som ägare genomför löpande utvärdering och uppföljning. Precis som hos AP6 utgör hållbarhet en obligatorisk del av materialet till investeringskommittén.

Viktigt för portföljbolagen att ta del av investerares syn på hållbarhet

Men det är en sak att ta emot och arbeta med att uppfylla krav från ägaren, en annan att möta representanter från investerarna som berättar om vilka krav de i sin tur ställer på Triton.
– Det märktes att vårt deltagande under mötet bidrog till att det hela blev väldigt konkret. Portföljbolagen fick klart för sig att det finns en extern part som ställer krav och följer upp hur ägaren rapporterar. Detta i sin tur ledde till intressanta frågor och diskussioner, berättar Anna Follér.
Till exempel ville portföljbolagen veta mera om hur AP6 utvärderar och väljer ut sina samarbetspartners. Likaså om det finns en bortre gräns för vad en investerare som AP6 kan acceptera och hur man har resonerat när man kom fram till vart den gränsen går.
Information om AP6:s arbete med att sammanställa ett koldioxidavtryck, bidrog till att rent konkret öka förståelsen hos portföljbolagen för Tritons krav på rapportering av koldioxidutsläpp. Det faktum att AP6 sedan ett antal år mäter koldioxidavtrycket på sin portfölj, blev för några portföljbolag till något av både en aha-upplevelse och förstärkning av allvaret i frågan.
Utifrån det blev även kopplingen till klimatfrågans bredare betydelse ur ett investerarperspektiv mer konkret.

Portföljbolaget Kärhs gör analyser utifrån FN:s hållbarhetsmål

Andra ämnen som diskuterades var användandet av olika sätt att mäta hållbarhet, till exempel genom användandet av specifika ESG KPI (Key Performance Indicator) och vilka slutsatser som kan dras av dessa.
Värdet av att, som bolag och investerare, förhålla sig till FN:s 17 hållbarhetsmål från 2015 var även något som diskuterades. Bland representanterna för portföljbolagen var det få som räckte upp handen på frågan om de gjort analyser av sin verksamhet i förhållande till FN:s hållbarhetsmål.
– Det märktes att vårt deltagande under mötet bidrog till att det hela blev väldigt konkret. Portföljbolagen fick klart för sig att det finns en extern part som ställer krav och följer upp hur ägaren rapporterar. Detta i sin tur ledde till intressanta frågor och diskussioner, säger Anna Follér, hållbarhetsansvarig AP6.

Ett bolag som stack ut var Kährs, som med sina 160 år kan räkna sig till skaran världens äldsta tillverkare av parkettgolv.
– De berättade att de genom att göra analyser utifrån FN:s hållbarhetsmål, hade fått upp ögonen för en rad olika frågeställningar. Detta hade lett till olika insikter och åtgärder,​ berättar Anna Follér.
​Bolaget har ett starkt fokus på hållbarhet. I mitten på 1980-talet utvecklade man en tillverkningsprocess helt fri från lösningsmedel. På 1990-talet blev man miljöcertifierade i samband med att man började att använda restprodukter från den fällda skogen till att producera fjärrvärme till samhället runt fabriken. Vidare tar man tillvara askan efter förbränningen, då den återförs till skogen som gödning. I bolagets marknadsföring finns hållbarhet med som ett bärande budskap. Där lyfts bland annat tillverkningsprocessen fram, liksom trägolvets livscykel från råvara till återvinning.

Stora möjligheter att påverka onoterade bolag

Att som Triton på detta sätt välja att bjuda in utvalda LP:s för att tala direkt med portföljbolag om ESG, medför att AP6 ges en möjlighet att komma väldigt nära själva investeringen.
Tilltalet blir direkt, frågor kan ställas spontant, små och stora ämnen kan avhandlas utan formaliteter.
– Att Triton väljer att nyttja oss för att få hävstång på sitt hållbarhetsarbete, är ett gott betyg för AP6:s modell att arbeta både med kravställande och förslag på förbättringar. Sammantaget är detta är ett utmärkt exempel på vilken access man som aktiv LP kan uppnå i detta tillgångsslag. Här fick vi möjlighet att vända oss direkt till portföljbolagen och förklara våra prioriteringar inom ESG, både på kort och lång sikt. Att jämföras med att som investerare inom noterade tillgångar vara mer eller mindre hänvisad till att sitta på bolagsstämmor och rösta, alternativt att skriva brev till bolagsledningar. Inget fel i detta, men det är intressant att konstatera hur nära det faktiskt går att komma onoterade bolag, säger Anna Follér.​