28 maj, 2018

Styrning och kontroll

Ansvaret för den interna kontrollen åligger styrelsen. Till sin hjälp i detta arbete har styrelsen dels vd, samt vid behov också en internrevision, som erhåller uppdrag när styrelsen identifierat ett särskilt område som ska granskas. Då AP6 har relativt få anställda, och ingen separat funktion för internrevision, anlitas externa konsulter med denna expertkompetens.
De risker som identifieras, dels genom internrevision och dels i den löpande interna kontrollen, hanteras genom förändring och/eller förbättring av organisationsstruktur, beslutsvägar, befogenheter eller ansvarsfördelning.

 

Kommittéer till stöd för verksamheten

Investeringskommittén som är ett beslutsorgan inom investeringsverksamheten och beredningsorgan inför beslutsfattande i styrelsen.
Etikkommittén som hanterar etiska frågeställningar i verksamheten.
Nominerings- och ersättningskommittén som bevakar de nominerings- och ersättningsfrågor som respektive investeringsansvarig har att driva i portföljbolag.
Värderingskommittén som inför års- och tertialbokslut ska fastställa värderingarna av de onoterade innehaven.

Styrelsens egen utvärdering

Enligt Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden ska styrelsen genomföra en egen årlig utvärdering av styrelsens förvaltning av fondmedlen, det vill säga en resultatuppföljning. Utvärderingen ska lämnas till regeringen i samband med att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas. Utvärderingen sammanställs i en separat rapport som återfinns på AP6:s hemsida.

Revision

Revisorerna i AP6 utses av regeringen. I revisorernas uppdrag ingår granskning av den löpande verksamheten, förvaltningen, årsbokslutet samt årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig om räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av revisionen. I uppdraget ingår också att granska att AP6 följer vedertagna redovisnings- och värderingsprinciper samt att upprättade räkenskapshandlingar ger en rättvisande bild av verksamheten. Revision genomförs även av AP6:s IT-miljö.
Revisorerna avger en revisionsberättelse över sin granskning och rapporterar direkt till styrelsen minst en gång per år samt avger skriftlig rapport avseende förvaltnings- och bokslutsrevisionen. Därtill rapporterar revisorerna till finansdepartementet en gång per år.

Regeringens utvärdering

Utöver styrelsens egen utvärdering genomför finansdepartementet, på uppdrag av regeringen, en årlig utvärdering av AP6:s verksamhet. Denna utvärdering görs för samtliga AP-fonder och med hjälp av externa konsulter. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till Sveriges riksdag som offentliggörs i samband med att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar.