28 maj, 2018

Styrning och kontroll

Styrelse

Sammansättning
Styrelsen består av fem ledamöter som utses av regeringen. Tillsättningen till AP6:s styrelse är baserad på kompetens och erfarenhet relevant för AP6:s verksamhet och är inte partsammansatt. Finansdepartementet bereder nomineringarna och regeringen utser ledamöter. Regeringen utser även ordförande respektive vice ordförande i styrelsen. Regeringen tillämpar ettåriga mandatperioder för styrelseledamöterna.
För att säkerställa objektivitet och oberoende ska styrelseledamöternas övriga uppdrag godkännas av styrelseordförande och styrelseordförandens övriga uppdrag ska godkännas av Finansdepartementet. Inför varje styrelsemöte ställs även frågan till ledamöterna om det finns anledning att inte delta i behandlingen av en fråga med anledning av jäv.

Styrelsens arbete
Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och dess arbete regleras i Lag  (2000:193) om Sjätte AP-fonden.
AP6 ska, inom ramen för vad som är till nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Enligt lagen ska styrelsen fastställa mål för placeringsverksamheten. Verksamheten ska grundas på en värdegrund och det ska finnas riktlinjer för tillgångar som fondmedlen inte kan placeras i. Styrelsens arbete fastställs årligen i styrelsens arbets-ordning.
Styrelsen utser vd att ansvara för den löpande förvaltningen av verksamheten. Rollfördelningen mellan styrelsen och vd framgår i styrelsens arbetsordning och vd-instruktion. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för verksamheten, säkerställa att fonden har en effektiv ledning samt säkerställa att bokföringen, förvaltningen och fondens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen fastställer såväl avkastningsmål som hållbarhetsmål för verksamheten. Styrelsen följer upp och utvärderar fondens verksamhet mot de mål och policys som styrelsen fastställt. Styrelsen är ansvarig för övergripande riskhantering och regelefterlevnad. Vid varje ordinarie styrelsemöte sker en incidentrapportering samt rapportering om
väsentliga ESG-händelser. Årsredovisningen fastställs av styrelsen och skrivs under av styrelsen samt av vd. Styrelsen skriver även under hållbarhetsrapporten.

Beredande utskott till stöd för verksamheten

Risk- och revisionsutskottet  har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om revision, finansiell rapportering och riskhantering. Utskottets uppgift är att övervaka AP6:s finansiella rapportering och effektiviteten i den interna kontrollen, internrevision (vid behov),
riskhantering samt även hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen. Vidare är det utskottets uppgift att vid årsbokslut bereda verksamhetens förslag på värdering av de onoterade tillgångarna där extern värdering saknas vilket sker enligt en definierad process. Utskottet ska också löpande träffa AP6:s revisorer för att informera sig om
revision och riskexponering.

Ersättningsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för AP6:s ledning. Utskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen beslutat om och utgår då från regeringens riktlinjer från 2009.
Utskottet ska utarbeta förslag till ramar för årlig lönerevision för AP6:s personal. Utskottet sammanträder i samband med årsrevideringar och utvärderingar.

Hållbarhetsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om AP6:s hållbarhetsarbete. Utskottets uppgift är att övervaka processen för identifiering och hantering av hållbarhetsfrågor, inklusive AP6:s påverkan på miljö och samhälle. Vidare ska hållbarhetsutskottet bearbeta verksamhetens förslag till hållbarhetsmål för verksamheten, samt följa och utvärdera AP6:s hållbarhetsarbete, inklusive hållbarhetsrapportering.

Intern kontroll

Intern kontroll är en central del för en väl fungerande och effektiv verksamhet. Ansvaret för den interna kontrollen åligger styrelsen. Till sin hjälp i arbetet har styrelsen vd, samt vid behov också en internrevisor, som erhåller uppdrag när styrelsen identifierat ett särskilt område som ska granskas. Då AP6 har relativt få anställda och ingen separat funktion för internrevision, anlitas externa konsulter för denna expertkompetens.
De risker som identifieras i internrevisionen eller i den löpande interna kontrollen, hanteras genom att tillsätta nödvändiga aktiviteter i processflödet. De aktiviteter som tillsätts eller som förändras sker huvudsakligen genom beslutsstruktur, befogenheter och ansvarsfördelning, processer, kontrollfunktioner/dualitet och dokumentation. Verksamhetsstyrningen sammanfattas i fondens styrande dokument inkluderande policys, vilka fastställs av styrelsen samt riktlinjer och instruktioner vilka beslutas av vd. Vidare skapas processbeskrivningar och systemstöd som möjliggör den praktiska hanteringen i den löpande verksamheten. För finansiella institut finns Finansinspektionens föreskrifter med krav på funktioner inom compliance och risk. AP6:s verksamhet står inte under tillsyn av Finansinspektionen. Beaktat AP6:s verksamhet samt relativt begränsade organisation är dessa funktioner fördelade på olika enheter inom organisationen. Funktionen motsvarande compliance delas av AP6:s chefsjurist (regelverk) samt av CFO (finansiell rapportering). Funktionen motsvarande riskhantering utgörs av en riskcontroller med löpande avrapportering till vd, CFO och risk- och revisionsutskottet. AP6 tar vid behov stöd av extern konsult för frågor som rör riskhantering. AP6 har också en extern, anonym visselblåsarfunktion, som finns tillgänglig för alla medarbetare. Riskhantering är även en integrerad del av den löpande investeringsverksamheten.

Revision

Revisorerna i AP6 utses av regeringen. I revisorernas uppdrag ingår granskning av den löpande verksamheten, förvaltningen, årsbokslutet samt årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig om räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av revisionen. I uppdraget ingår också att granska att AP6 följer vedertagna redovisnings- och värderingsprinciper samt att upprättade räkenskapshandlingar ger en rättvisande bild av verksamheten. I tillägg till revisorernas granskningsuppdrag, uttalar sig revisorerna även om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats eftersom AP6 på frivillig grund valt att hållbarhetsrapportera i enlighet med ÅRL.
Revisorerna avger en revisionsberättelse över sin granskning och rapporterar direkt till styrelsen minst en gång per år samt avger skriftlig rapport avseende förvaltnings- och bokslutsrevisionen då styrelsen även ges tillfälle att ställa frågor till revisorerna utan att ledningen är närvarande. Därtill rapporterar revisorerna muntligt till finans-departementet en gång per år.

Styrelsens egen utvärdering

Enligt Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden ska styrelsen genomföra en årlig utvärdering av förvaltning av fondmedlen, det vill säga en resultatuppföljning. Utvärderingen ska lämnas till regeringen i samband med att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas. Utvärderingen sammanställs i en separat rapport som återfinns på AP6:s hemsida.

Regeringens utvärdering

Utöver styrelsens egen utvärdering genomför Finansdepartementet, på uppdrag av regeringen, en årlig utvärdering av AP6:s verksamhet. Utvärderingen granskar måluppfyllnad och inkluderar hållbarhetsarbetet. Utvärderingen görs för samtliga AP-fonder och med hjälp av externa konsulter. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till Sveriges riksdag som offentliggörs i samband med att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar.