28 maj, 2018

Styrning och kontroll

Styrelse

Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten och i de delar styrelsens arbete inte regleras i Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden regleras det i den arbetsordning som styrelsen fastställer årligen. Styrelsen fastställer verksamhetens avkastningsmål och dess långsiktiga strategi, utser och utvärderar vd, säkerställer att verksamheten har goda rutiner för intern kontroll och uppföljning.
Styrelsen består av fem ledamöter som utses av regeringen. Regeringen utser även ordförande respektive vice ordförande i styrelsen. Regeringen tillämpar ettåriga mandatperioder för styrelseledamöterna.

Beredande utskott till stöd för verksamheten

Risk- och revisionsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om revision, finansiell rapportering och riskhantering. Utskottets uppgift är att övervaka AP6:s finansiella rapportering och effektiviteten i den interna kontrollen, internrevision (vid behov), riskhantering samt även hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen.

Ersättningsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för AP6:s ledning. Utskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen beslutat om och utgår då från regeringens riktlinjer från 2009. Utskottet ska utarbeta förslag till ramar för årlig lönerevision för AP6:s personal.

Hållbarhetsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om AP6:s hållbarhetsarbete. Utskottet ska i samråd med AP6:s ledning utarbeta:
– En årlig plan för hållbarhetsarbetet
– Relevanta hållbarhetsmål
– Kriterier och metod för mätning och utvärdering av AP6:s hållbarhetsarbete
– Riktlinjer för årlig hållbarhetsrapportering

Intern kontroll

Intern kontroll är en central del för en väl fungerande och effektiv verksamhet. Ansvaret för den interna kontrollen åligger styrelsen. Till sin hjälp i arbetet har styrelsen vd, samt vid behov också en internrevision, som erhåller uppdrag när styrelsen identifierat ett särskilt område som ska granskas. Då AP6 har relativt få anställda och ingen separat funktion för internrevision, anlitas externa konsulter för denna expertkompetens.

Styrelsens egen utvärdering

Enligt Lagen (2000:193) om Sjätte AP- fonden ska styrelsen genomföra en årlig utvärdering av förvaltning av fondmedlen, det vill säga en resultatuppföljning. Utvärderingen ska lämnas till regeringen i samband med att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas.

Revision

Revisorerna i AP6 utses av regeringen. I revisorernas uppdrag ingår granskning av den löpande verksamheten, förvaltningen, årsbokslutet samt årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig om räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av revisionen. I uppdraget ingår också att granska att AP6 följer vedertagna redovisnings- och värderingsprinciper samt att upprättade räkenskapshandlingar ger en rättvisande bild av verksamheten. En revision har också genomförts av AP6:s IT-miljö. Därtill rapporterar revisorerna muntligt till finansdepartementet en gång per år.

Regeringens utvärdering

Utöver styrelsens egen utvärdering genomför finansdepartementet, på uppdrag av regeringen, en årlig utvärdering av AP6:s verksamhet. Utvärderingen görs för samt-liga AP-fonder och med hjälp av externa konsulter. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till Sveriges riksdag som offentliggörs i samband med att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för föregående år.