28 maj, 2018

Extern och intern kontroll

Revision

Revisorerna i AP6 utses av regeringen. I revisorernas uppdrag ingår granskning av den löpande verksamheten, förvaltningen, årsbokslutet samt årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig om räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av revisionen. I uppdraget ingår också att granska att AP6 följer vedertagna redovisnings- och värderingsprinciper samt att upprättade räkenskapshandlingar ger en rättvisande bild av verksamheten. I tillägg till revisorernas granskningsuppdrag, uttalar sig revisorerna även om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats eftersom AP6 på frivillig grund valt att hållbarhetsrapportera i enlighet med ÅRL.
Revisorerna avger en revisionsberättelse över sin granskning och rapporterar direkt till styrelsen minst en gång per år samt avger skriftlig rapport avseende förvaltnings- och bokslutsrevisionen då styrelsen även ges tillfälle att ställa frågor till revisorerna utan att ledningen är närvarande. Därtill rapporterar revisorerna muntligt till finans-departementet en gång per år.

Regeringens utvärdering

Utöver styrelsens egen utvärdering genomför finansdepartementet, på uppdrag av regeringen, en årlig utvärdering av AP6:s verksamhet. Utvärderingen granskar måluppfyllnad och inkluderar hållbarhetsarbetet. Utvärderingen görs för samtliga AP-fonder och med hjälp av externa konsulter. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till Sveriges riksdag som offentliggörs i samband med att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar.

Intern kontroll

Intern kontroll är en central del för en väl fungerande och effektiv verksamhet. Ansvaret för den interna kontrollen åligger styrelsen. Till sin hjälp i arbetet har styrelsen vd, samt vid behov också en internrevisor, som erhåller uppdrag när styrelsen identifierat ett särskilt område som ska granskas.
De risker som identifieras i internrevisionen eller i den löpande interna kontrollen, hanteras genom att tillsätta nödvändiga aktiviteter i processflödet. Verksamhetsstyrningen sammanfattas i fondens styrande dokument inkluderande policys, vilka fastställs av styrelsen samt riktlinjer och instruktioner vilka beslutas av vd.
För finansiella institut finns Finansinspektionens föreskrifter med krav på funktioner inom compliance och risk. AP6:s verksamhet står inte under tillsyn av Finansinspektionen. Beaktat AP6:s verksamhet samt relativt begränsade organisation är dessa funktioner fördelade på olika enheter inom organisationen.
AP6 har också en extern, anonym visselblåsarfunktion, som finns tillgänglig för alla medarbetare. Riskhantering är även en integrerad del av den löpande investeringsverksamheten.

Styrelsens egen utvärdering

Enligt Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden ska styrelsen genomföra en årlig utvärdering av förvaltning av fondmedlen, det vill säga en resultatuppföljning. Utvärderingen ska lämnas till regeringen i samband med att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas. Utvärderingen sammanställs i en separat rapport som återfinns på AP6:s hemsida.