25 september, 2018

Krav och förväntningar

En grundläggande förväntning på en statlig pensionsfond som AP6, är att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som beskrivs i Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, där målen för investeringsverksamheten definieras. Till detta kommer ägarens ambition att pensionsmedlen förvaltas på ett hållbart sätt. Utöver detta finns olika förväntansbilder hos en rad grupper i samhället. I syfte att fånga upp och ta del av ett antal av dessa, har AP6 genomfört en utökad intressentdialog. AP6 har identifierat och intervjuat relevanta intressenter. Här återfinns bland annat pensionärsorganisationer, studenter, finansdepartementet, riksdagens pensionsgrupp och olika branschorganisationer. Till listan av intressenter hör även fonder och bolag där AP6 finns med som investerare, samt AP6:s medarbetare. En bred intressentgrupp kallad Allmänheten inrymmer dels pensionärer idag och dels morgondagens pensionärer. I syfte att även beakta aspekter som saknar företrädare rent fysiskt, skapades en intressentgrupp med beteckningen Natur och Ekosystem.

Resultatet från den utökade intressentdialogen kan delas upp i två grupper. En handlar om grundläggande krav och förväntningar – exempelvis att AP6 som pensionsförvaltare fullgör sin uppgift genom att leverera avkastning. I den andra gruppen återfinns önskemål och synpunkter som spänner över ett brett fält, allt ifrån investeringsverksamhet och hållbarhetsarbete till att information om verksamheten ska vara tydlig och lättillgänglig för utomstående.

(Klicka på grafiken för att se förstoring)

Modell för att leva upp till krav och förväntningar

Utifrån resultatet från den utökade intressentdialogen har AP6:s styrelse och ledning tagit fram en väsentlighetsanalys, helt enkelt en prioritering av de viktigaste frågorna som AP6 har att hantera. Här kan man konstatera att en grundförutsättning för AP6:s existensberättigande är förmågan att skapa avkastning till pensionärerna och att ha allmänhetens förtroende.

Prioriteringar utifrån väsentlighetsanalysen:

  • Säkerställande av kompetens och professionalism hos medarbetarna
  • Disciplinerat och systematiskt värdeskapande inom ramen för en tydlig investeringsstrategi
  • Aktivt arbete med ansvarsfulla investeringar, utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv baserat på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption
  • God affärsetik och moral
  • Tydlig kommunikation och lättillgänglig information om verksamheten
  • Öppenhet och transparens gentemot omvärlden.

För att ta del av Intressentdialog och Väsentlighetsanalys i sin helhet i AP6:s årsredovisning 2017.