28 maj, 2018

Riskhantering

 

AP6 genomför årligen en genomgång där en kartläggning sker av de risker som finns i verksamheten. Respektive riskområde har egna riskdrivare som analyseras. Därefter diskuteras respektive risk och dess sannolikhet för att inträffa samt vilken påverkan den skulle kunna få på verksamheten. En bedömning görs av vilka mitigerande faktorer som finns tillsatta och om nettorisken kan accepteras. Arbetet utförs av AP6:s ledningsgrupp och avrapportering sker till revisionsutskottet eller om det berör hållbarhet, till hållbarhetsutskottet. Liksom för alla verksamheter föreligger en mängd olika risker att hantera. Nedan anges de sex risker som ur affärsmässig synpunkt bedöms vara de mest väsentliga för AP6.

Marknadsrisk

Med marknadsrisk avses risken att ett verkligt värde eller framtida kassaflöde från en investering kommer att variera på grund av förändringar i marknaden. De marknadsrisker som främst påverkar AP6 är aktiekurs-, valuta- och ränterisk. Både fond- och företagsinvesteringar är utsatta för dessa risker och de följs därför upp kontinuerligt. Av AP6:s tillgångar, värderade till marknadsvärde, får högst 10 % vara utsatta för valutarisk. Av denna anledning använder AP6:s derivatinstrument i syfte att hedga valutarisken.

Kredit- och motpartsrisk

Uppkommer som en effekt av ett bolags eller en fonds oförmåga eller ovilja att fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser eller andra åtaganden, vilket därmed kan innebära förluster. I dessa fall arbetar AP6 med diversifiering av portföljen så att exponeringen mot enskilda innehav inte ska vara för stor.

Likviditetsrisk

Denna risk kan bäst beskrivas som risken för finansieringskris. Likviditetsrisk uppstår bland annat då tillgångar, skulder samt åtaganden har olika löptid. Eftersom AP6 varken har några in eller utflöden till pensionssystemet behöver AP6 endast beakta den egna investeringsverksamheten. Till skillnad från övriga buffertfonder regleras inte i lag hur stor andel av kapitalet som ska vara placerat i investeringar med låg likviditetsrisk. AP6:s mål är att likviditetsreserven normalt bör uppgå till cirka 10 procent av AP6:s totala förvaltade kapital. Vidare finns också en kreditfacilitet som kan utnyttjas om finansieringsbehov uppkommer.

Performance risk

Avser risken att ett innehav inte utvecklas i enlighet med uppsatt målsättning i exempelvis ägarplan eller affärsplan. Risken följs upp av Direktinvesteringar och Fondinvesteringar. AP6 följer sina investeringar genom att vara aktiv ägare med målsättning att ha styrelserepresentant i de onoterade bolag där ägarandelen gör detta rimligt. Bolagens och fondernas finansiella utveckling följs löpande.

Operativa risker

Risken för ekonomiska förluster till följd av mänskliga fel, icke ändamålsenliga processer, externa händelser eller felaktiga system. AP6 hanterar dessa risker genom att bland annat dokumentera och kartlägga olika processflöden. Därutöver sker löpande individuell kompetensutveckling.

Hållbarhetsrisker

Dessa risker finns i alla typer av verksamheter, men för AP6:s del utgörs exponeringen främst genom investeringarna i företag och fonder. Beroende på företagets eller fondens verksamhet och geografi kan hållbarhetsriskerna se olika ut och inbegripa risker för brott mot mänskliga rättigheter eller arbetsrätt, korruptionsrisker, risk för miljöskada eller klimatrisker. AP6 hanterar hållbarhetsrisker genom att systematiskt granska och bedöma dessa inför en investering och därefter arbeta med dem löpande under ägandefasen. Riskerna hanteras också genom att styrelsen årligen fastställer mål för AP6:s systematiska hållbarhetsarbete.