24 september, 2018

Arbeta hos AP6

Förvaltning av allmänna pensionsmedel genom investeringar i onoterade tillgångar, ställer höga krav på kompetens och omdöme. AP6 rekryterar personal på en konkurrensutsatt marknad. För AP6 är det av strategisk betydelse att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och vidareutveckla kompetent personal.

 

Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter

AP6 är en betydande aktör inom den nordiska marknaden för onoterade bolag. Bland AP6:s samarbetspartners återfinns flera högt rankade europeiska och nordamerikanska fondbolag. Kombinationen av Fond- och Direktinvesteringar skapar flexibilitet och möjliggör olika typer av affärssamarbeten, vilket både ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och innebär goda möjligheter till individuell utveckling. AP6 har ett stort fokus på ägarstyrning och är ledande inom hållbarhetsarbete för private equity, en positon som innebär att organisationen både utmanar och bidrar till utvecklingen hos samarbetspartners. Som förvaltare av allmänt pensionskapital och representant för svenska staten följer förpliktigande egenskaper som stabil, trovärdig och långsiktig – vilket även utgör en del av AP6:s varumärke.

En balanserad tillvaro

En del i AP6:s unikitet är kombinationen av Fondinvesteringar och Direktinvesteringar, vilket bygger på ett nära samarbete tvärs organisationen. Samarbetet med olika aktörer på fondmarknaden, i Europa och USA, ställer höga krav på flexibilitet och leveranssäkerhet. AP6 har synsättet att det ska vara möjligt att förena en hektisk och krävande yrkesroll – resor, intensivt arbetstempo och krav på tillgänglighet – med att exempelvis vara småbarnsförälder.

Relevant ersättning

AP6 är en statlig myndighet som lyder under finansdepartementet. Förvaltandet av pensionsmedel genom investeringar i onoterade tillgångar ställer höga krav på kompetens och erfarenhet hos medarbetarna. Ägaren har slagit fast att ersättningen till anställda ska vara konkurrenskraftig, men inte löneledande. AP6 har synsättet att inom ramen för riktlinjerna för ersättningar och förmåner som ägaren bestämt, ska personalen kunna få god ersättning och rimliga förmåner.

Jämställdhet

AP6 ser det som mycket viktigt att lika villkor gäller vid lika kompetens, erfarenhet och med samma arbetsbeskrivning. Detta är en förutsättning för en väl fungerande organisation.

Mångfald

AP6:s organisation utgörs av en förhållandevis liten personalstyrka med låg personalomsättning, i en väldigt homogen bransch. Detta gör det särskilt viktigt att ha en övergripande och långsiktig plan för mångfaldsarbetet. Mångfalds- och jämställdhetsaspekterna är en del av specifikationen vid rekryteringar, både vad gäller visstids- och tillsvidareanställningar. En jämn könsfördelning på alla nivåer i organisationen är en viktig faktor för en optimal organisation.

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan till AP6. Bilagor kan inte bifogas på grund av IT-säkerhet. Bilagor kan skickas in efter återkoppling från AP6.

Skicka e-post