24 september, 2018

Arbeta hos AP6

Förvaltning av allmänna pensionsmedel genom investeringar i onoterade tillgångar, ställer höga krav på kompetens och omdöme. AP6 rekryterar personal på en konkurrensutsatt marknad. För AP6 är det av strategisk betydelse att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och vidareutveckla kompetent medarbetare.

Intressanta roller
AP6 är en betydande institutionell investerare inom private equity-marknaden. Bland AP6:s samarbetspartners återfinns flera högt rankade europeiska och nordamerikanska fondbolag. Strategin att kombinera fondutfästelser med kvalitativa co-investeringar inom buyout med en integrerad hållbarhetsansats gör att det finns många intressanta roller inom AP6. Fondportföljen består av investeringar inom buyout, venture, growth och secondary. Specialister i olika delar av verksamheten arbetar tillsammans i alla delar av investeringsprocessen. Investeringsverksamheten arbetar både med europeiska, amerikanska och en del nordiska aktörer. Den avkastning som AP6 skapar bidrar till konsolideringen av det svenska pensionssystemet till nytta för framtida generationers pensioner.

Investeringsverksamhet
Investeringsverksamheten är den största organisationen inom AP6. Analytiker arbetar med kvalificerade analyser för att utvärdera fondutfästelser och co-investeringar i ett sammansatt team med Investment Managers och Investment Directors. Sammansättningen för varje team skräddarsys för respektive investering. I rollen analytiker har du ofta en ekonomisk eller teknisk examen på hög nivå. I rollen som Investment Manager har du en lång erfarenhet av branschen och har ägaransvar för vissa investeringar och arbetar nära tillsammans med Investment Directors som har en mycket lång erfarenhet av private equity-marknadens olika delar. Investment Directors har ägaransvar för AP6:s största innehav och har en tät dialog med AP6:s strategiska fondrelationer. Cheferna inom investeringsverksamheten ansvarar för olika delar av investeringsportföljen och ingår i beslutande kommittéer.

Hållbarhetsteam
Investeringsverksamheten arbetar tätt ihop med hållbarhetsteamet då AP6:s hållbarhetsarbete är integrerat genom hela investeringsprocessen. Som hållbarhetsspecialist i teamet har du exempelvis teknisk, naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig bakgrund och många års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Teamet har även en ansvarig ESG-integrering som har kunskap och erfarenhet från både det finansiella perspektivet och erfarenhet från att integrera ESG i en investeringsverksamhet. Hållbarhetsarbetet leds av en hållbarhetschef som även ingår i den beslutande Fondkommittén inom verksamheten.

Juridik
Att investera inom private equity kräver stor kunskap inom relaterade juridiska aspekter. AP6 har en lång erfarenhet av att arbeta med fondjuridik inom private equity samt bolagsjuridik. Vår juridik är internationell och arbetet sker såväl internt som genom externt upphandlade advokatbyråer med specialistkompetens inom AP6:s investeringsfokus på olika geografiska marknader. Som jurist inom AP6 har du juridisk examen och erfarenhet från affärsjuridik. Juristenheten leds av en Chefsjurist som även ingår i den beslutande Fondkommittén.

Övriga roller
AP6:s långsiktiga strategiska inriktning kräver ett tydligt fokus mot Portföljstrategi. Som Portföljstrateg har du erfarenhet av finansiell modellering med ekonomisk eller teknisk bakgrund. Att investera i private equity kräver en tydligt definierad investeringsprocess och uppföljning av investeringarnas mycket långsiktiga och illikvida karaktär. I rollen som Chef Investment Governance har du en lång investeringserfarenhet från private equity och erfarenhet av styrande processer inom tillgångsslaget.

Ekonomi
AP6 har en ekonomiorganisation som har lång erfarenhet av att ta fram finansiella rapporter för en placeringsportfölj som består av private equity. Inom ekonomienheten finns roller som redovisningsansvarig,
ekonomiassistent, backoffice, controller och riskcontroller. Inom rollerna har du ekonomisk bakgrund och olika erfarenhet baserat på rollens inriktning. Riskfunktionen är en del av ekonomifunktionen som hanterar likviditetsprognoser, valutahedging och uppföljning av risker i portföljen. I dessa roller har du erfarenhet från dessa områden och är välbekant med modellering av portföljer via portföljhanteringssystem, excel samt annan programmering. Ekonomienheten leds av en CFO som även ingår i Allokeringskommittén.

Kommunikation
Som myndighet har AP6 ett omfattande kommunikationsansvar gentemot AP6:s uppdragsgivare, allmänhet och media. I rollen som Kommunikationschef har du en lång erfarenhet av media och kommunikation. Kommunikationschefen ingår även i AP6:s beslutande Fondkommitté.

HR
HR-funktionen består av rollerna HR-chef samt HR-administratör. Funktionen sätter kultur, värderingar, attityder och beteende i centrum. Grundläggande områden för att säkra arbetslust och engagemang, för att ta fram det bästa av AP6 som organisation och därigenom nå de högt ställda målen. Som HR-chef har du en lång erfarenhet från verksamhetsnära HR-arbete på ledningsnivå och som HR-administratör har du en bred erfarenhet av alla olika HR-frågor som kan uppkomma inom en verksamhet.

Relevant ersättning
AP6 är en statlig myndighet som lyder under finansdepartementet. Förvaltandet av pensionsmedel genom investeringar i onoterade tillgångar ställer höga krav på kompetens och erfarenhet hos medarbetarna. Ägaren har slagit fast att ersättningen till anställda ska vara konkurrenskraftig, men inte löneledande. AP6 har synsättet att inom ramen för riktlinjerna för ersättningar och förmåner som ägaren bestämt ska personalen kunna få god ersättning och rimliga förmåner.

Jämställdhet
AP6 ser det som mycket viktigt att lika villkor gäller vid lika kompetens, erfarenhet och med samma arbetsbeskrivning. Detta är en förutsättning för en väl fungerande organisation.

Mångfald
AP6:s organisation utgörs av en förhållandevis liten personalstyrka med låg personalomsättning, i en väldigt homogen bransch. Detta gör det särskilt viktigt att ha en övergripande och långsiktig plan för mångfaldsarbetet. Mångfalds- och jämställdhetsaspekterna är en del av specifikationen vid rekryteringar, både vad gäller visstids- och tillsvidareanställningar. En jämn könsfördelning på alla nivåer i organisationen är en viktig faktor för en optimal organisation.

Skicka intresseanmälan via e-post