18 februari, 2022

Vad är onoterat/private equity?

Investeringar i onoterade aktier eller det mer vanliga engelska uttrycket private equity*, skiljer sig väsentligt från investering och förvaltning av noterade aktier. Ett onoterat bolag är alltså inte noterat på en handelsplats (börs) där bolagets aktier kan handlas.

Illikvid investering
Bolaget är en illikvid placering. Det mer använda begreppet är det engelska uttrycket private equity som mer tydligt beskriver vad det avser. ”Privat kapital” skiljer sig från publikt kapital vilket riktar sig till en bred allmänhet. Ett bolag som vill börsnoteras behöver bli ett ”publikt” bolag som sker genom en så kallad ägarspridning vilket är ett av börsens krav för att godkänna en notering av bolagets aktie. Ett privat bolag ägs i stället av ett mindre antal ägare (eller kanske endast en ägare) som driver och utvecklar bolaget. Om ägaren/ägarna vill sälja bolaget eller sina aktier måste avtal om försäljning tecknas direkt mellan olika parter för att en försäljning ska kunna ske i avsaknad av handelsplats för bolagets aktier.

Större privatägda bolag
Att vara ett onoterat (privatägt) bolag är inte att förväxla med att bolaget för den skull är ett litet start-up bolag eller litet familjebolag även om det till antalet finns oändligt många små privatägda bolag. Private equity-investeringar består till allra största delen av stora privatägda bolag. För att hantera den illikviditet som investeringar i privatägda bolag innebär, har en private equity-fond en mycket lång placeringshorisont. De institutionella placerare som investerar i fonden åtar sig att under hela fondens livslängd skjuta till kapital under en i förväg definierad investeringsperiod och därefter invänta utdelningar, så kallade distributioner, i takt med att bolagen i fonden avyttras. Det är bakgrunden till att investeringen i en private equity-fond benämns fondutfästelse. Det kan ta 8-10 år innan en fond är helt avyttrad och investerarna har fått utdelning på det insatta kapitalet. En co-investering, det vill säga en utvald investering vid sidan av fondens förvaltare i ett enskilt bolag i fondportföljen, är normalt strukturerad på samma sätt, det vill säga det är huvudägaren som har ansvar för att driva, utveckla och när det blir dags, avyttra bolaget.

Långsiktiga institutionella investerare
Investeringar i onoterat innebär helt andra förutsättningar än kapitalförvaltning av noterade aktier. För en investerare inom private equity innebär det att hanteringen av likviditet blir särskilt viktig. Att inte kunna uppfylla sina åtaganden i en fond kan bli mycket kostsamt och kan riskera hela återstående investeringen. Det är bakgrunden till att tillgångsslaget normalt passar bäst för stora långsiktiga institutionella investerare. Det är också bakgrunden till att AP6 är en så kallad stängd fond där lagstiftaren förstod att det inte är möjligt att ta ut likviditet löpande på samma sätt som sker från övriga AP-fonder. Behovet av långsiktiga och stabila förutsättningar för uppdraget är en grundförutsättning för att investera inom onoterat.

Segmentet buyout dominerar
Investeringar i private equity handlar om att utveckla bolag från ett läge till ett annat. Det kan till exempel handla om att ställa om en affärsmodell, effektivisera processer eller skapa en bättre marknads-position genom förvärv av en konkurrent eller leverantör. Värdeskapandet som sker i mogna bolag utgör största delen av marknaden för private equity.

Ytterligare segment
En mindre del av private equity handlar om att skala upp unga bolag som skapat nya tjänster eller produkter. Segmentet kallas venture och kan indelas i sådd, tidig fas och sen fas. Sen fas, ”later stage venture”, är störst inom venture. Tillväxtkapital ”growth” är ytterligare ett mindre segment som berör bolag som kommit ur venturefasen och där fokus är på tillväxt. Såddinvesteringar för helt nystartade bolag är en liten del av venture. Kraven på kompetens för att investera inom de olika segmenten inom private equity är väsensskild varför de olika fonderna inriktar sig på olika segment eller delar av segment.

*I denna beskrivning används uttrycket private equity som ett samlat begrepp
för onoterat i olika faser (venture ”tidig utvecklingsfas”, growth ”tillväxt” och buyout ”mogna bolag”). Ibland indelas onoterat i stället i private equity respektive venture. Med private equity menas då buyout.