18 februari, 2022

Vad är onoterat/private equity?

Investeringar i onoterade aktier skiljer sig väsentligt från investeringar i noterade aktier.

  • Medan onoterade aktier saknar handelsplats vilket gör att avtal måste träffas direkt mellan ägare och köpare, är det relativt enkelt att köpa och sälja noterade aktier på en handelsplats, börs.
  • Medan transaktionen för onoterade aktier tar längre tid i anspråk kan transaktionen för noterade aktier genomföras under en och samma dag.
  • Av detta följer att onoterade aktier benämns som illikvida medan noterade aktier betraktas som likvida.
  • Generellt används begreppet private equity (privat kapital) om onoterade aktier, till skillnad från public equity (publikt kapital) om noterade aktier.
  • Aktier i onoterade bolag/private equity-bolag har ofta en eller få ägare.
  • Aktier i ett noterat bolag handlas på börsen och vänder sig till en bredare grupp av investerare, såväl institutionella som privatpersoner, vilket bidrar till en större ägarspridning.


Private equity-investeringar består till allra största delen av stora privatägda bolag. För att hantera den illikviditet som investeringar i onoterade bolag medför har de private equity-fonder som investerar i onoterade bolag/private equity-bolag en mycket lång placeringshorisont.
De institutionella placerare som investerar i private equity-fonder, exempelvis AP6, åtar sig att under hela fondens livslängd skjuta till kapital under en i förväg definierad investeringsperiod och därefter invänta utdelningar, så kallade distributioner, i takt med att bolagen i fonden avyttras.
Det är bakgrunden till att investering i en private equity-fond benämns fondutfästelse. Det kan ta 10-15 år innan en fond är helt avyttrad och investerarna har fått utdelning på det insatta kapitalet.
Innehavstiden för en co-investering är generellt sett kortare, 3-8 år. Co-investering är när en institutionell investerare, exempelvis AP6, har investerat i en fond och sedan investerar direkt i ett av fondens bolag, tillsammans med fonden.