22 maj, 2018

Avkastningsmål

Sedan 2021 har AP6 ett avkastningsmål som möjliggör utvärdering av strategi och avkastning på ett relevant sätt, jämfört med tidigare mål. Förändringen möjliggör även nedbrytning av avkastning och
utvärdering av olika delsegment i syfte att göra en komplett bidragsanalys av portföljens olika delar vid utvärdering av det övergripande resultatet. Avkastningsmålet beräknas utifrån data levererat av Burgiss som är ledande inom insamlande och tillhandahållande av data för onoterade investeringar. Kvaliteten på, och omfattningen av data avseende onoterat, har successivt ökat de senaste åren och per årsskiftet 2022/23 ingick cirka 12 700 onoterade fonder med cirka 10 000 miljarder US dollar i marknadsvärde.
Data baseras på GP:s (General Partners, det vill säga fondförvaltarnas) rapportering till sina LP:s (Limited Partners, det vill säga investerarna). Detta innebär en framräknad avkastning som är netto efter avgifter, vilket gör den jämförbar med AP6:s resultat. Geografiskt urval görs inte då AP6 inte har någon sådan begränsning. Avkastningsdata från Burgiss
konverteras till svenska kronor för att bli jämförbart med AP6:s resultat som redovisas i svenska kronor.
AP6 har varken in- eller utflöden då fonden är stängd. För att hantera
skillnaden i likviditetshantering krävs en likviditetsbuffert i syfte att löpande möta investeringsåtaganden, vilka kan variera över tid. AP6:s nettoavkastning justeras för dessa förutsättningar för att erhålla en rättvis jämförelse.
Omfattningen av nödvändig likviditet bedöms uppgå till cirka 10 procent av fondkapitalet. Avkastningsmålet för denna likviditet är OMRX T-Bill vilket är det interna målet för AP6:s likviditetsförvaltning. Med anledning härav är beräkningen av målet viktat.

AP6:s avkastningsmål:

  • 90 procent av målavkastning för den onoterade portföljen, över senaste femårsperioden (Burgiss)
  • 10 procent av målavkastningen för likviditetsförvaltningen (OMRX T-Bill).