22 maj, 2018

Avkastningsmål

Burgiss benchmark baserat på 5-års data + 10% likviditet

I slutet av 2020 beslutade styrelsen att från och med 2021 byta avkastningsmål för verksamheten. Bakgrunden till det ändrade avkastningsmålet är att ha ett avkastningsmål som reflekterar uppdraget, det vill säga investeringar i onoterat samt reflektera den långsiktighet som gäller inom tillgångsslaget som gör jämförelser mot ettårsavkastning olämpligt.

Genom att välja ett mål avseende onoterade investeringar kan strategi och avkastning utvärderas på ett relevant sätt. Det nya målet ger även möjlighet att bryta ned avkastningen för att internt utvärdera olika delsegment för att göra en komplett bidragsanalys av portföljens olika delar vid utvärdering av det övergripande resultatet. Leverantören av denna data, Burgiss, är en ledande leverantör av onoterade data.

Kvalitén på, och omfattningen av data avseende onoterat, har successivt ökat de senaste åren och per årsskiftet ingick cirka 11 600 onoterade fonder med mer än 9 000 miljarder dollar i utfäst kapital. Vidare baseras data på GP:s (General Partners det vill säga fondförvaltarnas) rapportering till sina LP:s (Limited Partners det vill säga investerarna i fonden) vilket innebär att avkastningen är framräknad netto efter avgifter som gör den jämförbar med AP6:s resultat.

Det nya målet baseras på hur en medianfond inom det onoterade tillgångsslaget har avkastat under senaste femårsperioden. Inget geografiskt urval sker då AP6 inte har någon sådan begränsning. Eftersom AP6:s resultat omräknas till svenska kronor konverteras avkastningsdata från Burgiss också till svenska kronor för att bli jämförbart.

Till skillnad från en traditionell private equity-fond kan AP6 varken avropa eller distribuera kapital då fonden är stängd. För att hantera denna skillnad i likviditetshantering måste en likviditetsbuffert finnas för att möta löpande investeringsåtaganden som kan variera över tid. För att AP6:s netto-avkastning skall få en rättvis jämförelse måste målet justeras för dessa förutsättningar. Omfattningen av nödvändig likviditet bedöms, i ett läge där fonden är fullt investerad, uppgå till ca 10% av fondkapitalet. Avkastningsmålet för denna likviditet är OMX T-bill vilket är det interna mål som finns för AP6:s likviditetsförvaltning. Sammanfattningsvis är därför beräkningen av målet viktat, och består till 90% av målavkastning för den onoterade portföljen över senaste femårsperioden (Burgiss) samt till 10% av målavkastningen för likviditetsförvaltningen (OMX T-bill).