22 maj, 2018

Hållbarhet

För AP6 är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en av förutsättningarna för att nå målet om långsiktigt hög avkastning. Allt mer forskning visar på en positiv korrelation mellan hållbarhetsarbete och företags värde. På lång sikt är hållbar utveckling därtill en grundläggande förutsättning för framtida generationer och för skapande av ekonomisk avkastning till framtida pensionärer.
I egenskap allmän pensionsfond och statlig myndighet har AP6 både ett ansvar och en möjlighet att ställa krav och vara föregångare vad gäller ansvarsfulla investeringar och hållbarhet. Arbetet med ansvarsfulla investeringar leds av vice vd och koordineras av hållbarhetsansvarig och sker i nära samarbete med de investeringsansvariga, som har ansvaret för det dagliga arbetet med hållbarhet i fonder och bolag. Sedan 2019 har  ytterligare resurser tillförts genom etablerandet av ett ESG-team, där medarbetare från organisationens olika delar ingår.
AP6 har sedan 2013 arbetat systematiskt med att integrera hållbarhet i investeringsprocessen, bland annat inom ramen för granskning och uppföljning av investeringar. I egenskap av investerare i olika verksamheter, branscher och geografier krävs en bred hållbarhetsansats som är förankrad i internationella överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. AP6:s uppförandekod utgör grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar. Ett av de viktigaste verktygen är granskning och utvärdering inför investering. AP6:s egenutvecklade mall för utvärdering av fondbolagens arbete med hållbarhet används både inför och sedan årligen efter investering. Hållbarhetsprövningen inför investering kan identifiera hållbarhetsrisker som är alltför betydande för att en investering ska genomföras, men kan också identifiera hållbarhetsfrågor som inte utgör hinder för investering utan som med relevanta åtgärder kan bidra till en investerings fortsatta värdeutveckling. AP6 har även identifierat vissa branscher och produkter som AP6 per definition anser vara i strid med, eller riskera att kränka, internationella normer och som därför bör exkluderas från investering.

Lär mer: Uppförandekod och Exkluderingskriterier

(Förstora genom att klicka på diagram)

 

Som undertecknare av PRI rapporterar AP6 årligen kring ansvarsfulla investeringar enligt PRI:s specifika ramverk för rapportering. Baserat på den årliga rapporteringen, sammanställer PRI en konfidentiell utvärderingsrapport, där A+ är det högsta betyg som utdelas. AP6:s arbete med ansvarsfulla investeringar bedömdes i den senaste utvärde-ringsrapporten motsvara följande betyg:
Strategi och styrning: betyg A+
Indirekta investeringar (fonder): betyg A+
Direkta investeringar och
aktivt ägarskap i onoterade bolag: betyg A+