24 februari, 2022

Hållbarhetsmål för portföljen

AP6:s styrelse fastslår sedan snart tio år tillbaka årligen specifika hållbarhetsmål för AP6, för såväl portföljen som organisationen. Hållbarhetsmålen ses över årsvis. Under 2021 genomfördes en större översyn av målsättningarna för portföljen. Bakgrunden var de förändringar som inträffat sedan den nya strategin infördes för snart tio år sedan, samt den snabba och omfattande utvecklingen av hållbarhetsarbetet rent generellt och inom private equity specifikt. De mål som antagits för 2022 och framåt kategoriseras i fem områden och utgår från AP6:s roll som indirekt investerare i private equity via ett stort antal fondutfästelser och co-investeringar. Nyckeltal och måluppfyllnad för de uppdaterade målsättningarna kommer att redovisas för 2022.

ESG-integrering
Inom området finns sedan tidigare mål kring styrdokument samt utveckling och förbättring av hållbarhetsarbetet i portföljen. Ett viktigt mål är att utvecklingen i fondportföljen ska ha en positiv trend. Detta mäts baserat på årlig förändring i ESG-utvärderingen.

Transparens
Det tidigare målet om hållbarhetsredovisning kompletterades med mål om rapportering på hållbarhetsnyckeltal på bolagsnivå enligt relevant standard.

Klimat
Mer konkreta delmål har antagits avseende klimat, i syfte att operationalisera det visionära målet från 2020 om att linjera portföljen med Parisavtalet. I tillägg till tidigare mål om rapportering, ska motsvarande 65% av investerat kapital ha satt klimatmål eller förbundit sig att sätta klimatmål i linje med Parisavtalet till 2025, och 100% till 2040.

Jämställdhet och mångfald
Redan under 2020 utvecklades målsättningen för området i och med antagandet av kvantitativa mål för portföljen. Målsättningen är att uppnå jämställdhet hos de fondförvaltare som förvaltar AP6:s kapital, på ledningsnivå till 2030, samt i investeringsteam till 2025. Delmål för att uppnå de långsiktiga målen är 10 % årlig ökning mot föregående år. Jämställdhet mäts baserat på fördelning och definieras som minst 40 % representation av den underrepresenterade gruppen (kvinnor eller män).

Mänskliga rättigheter
Alla investeringar granskas med avseende på mänskliga rättigheter. I syfte att öka fokus på att identifiera risker för mänskliga rättigheter i olika verksamheter, branscher och geografier samt ta fram relevanta delmål att följa upp på portföljnivå har mänskliga rättigheter lagts till som ett ytterligare fokusområde (i tillägg till klimat samt jämställdhet och mångfald). En kartläggning av hur internationella ramverk för mänskliga rättigheter används inom portföljen genomförs under 2022 i syfte att ta fram relevanta delmål.

Läs mer om hållbarhetsarbetet i årsredovisningen för 2021