24 februari, 2022

Hållbarhetsarbete i portföljen

Hållbarhet är integrerat med investeringsverksamheten. Väl utarbetade modeller och verktyg används för utvärdering inför en investering och under ägandesfasen. Resurser allokeras löpande utifrån identifierade frågeställningar och behov.

Hållbarhet, eller ESG (environmental, social, governance) är ett område där AP6 är tydlig med sina förväntningar och åtaganden. Det kan handla om en förväntan om höjd ambitionsnivå liksom förbättrad och fördjupad rapportering kopplat till olika nyckeltal. Påverkan avseende hållbarhet utövas genom samarbete, utvärdering och återkoppling. AP6 har lång erfarenhet av att utvärdera fonders arbete med hållbarhet. Detta kommer till uttryck i den modell som AP6 utvecklat för att mäta, analysera och utvärdera fondernas ESG-arbete.

Läs mer om AP6:s hållbarhetsarbete i portföljen under avsnittet Ägandefas i årsredovisningen för 2022.
Redovisningen av hållbarhetsarbetet är integrerad i årsredovisningen. I innehållsförteckningen är hållbarhet markerad med bokstaven H.