22 maj, 2018

Investeringsverksamhet

 

Specialisering och långa relationer inom private equity utgör basen för strategin

AP6 är en erfaren organisation uteslutande dedikerad till investeringar i och förvaltning av private equity. Den gedigna erfarenheten av private equity-kompetens inom såväl fondinvesteringar som co-investeringar skapar access till många av de mest attraktiva fondteamen och till de mest intressanta co-investeringarna. Sammantaget skapar detta en unik plattform av kvalitativa investeringar inom fond och co-investeringar att utgå ifrån.

Strategisk portfölj

Det övergripande syftet är att genom en jämn investeringstakt över tid, bygga en väl diversifierad portfölj med en geografisk spridning. AP6 strävar kontinuerligt efter att identifiera den optimala kombinationen av
fondinvesteringar och co-investeringar i skapandet av en strategisk portfölj där hållbarhet är fullt integrerat i verksamheten. Investeringsorganisationen arbetar systematiskt, selektivt och proaktivt med att söka access till de mest kvalitativa fonderna inom respektive segment samt de bästa co-investeringarna.
Det selektiva urvalet av nya samarbetspartners bland fonder görs utifrån kriteriet att det ska gynna hela investeringsverksamheten och ge ökade möjligheter att genomföra co-investeringar.

Fondinvesteringar

Fondinvesteringar arbetar enligt en långsiktig strategi för att bygga upp en diversifierad portfölj avseende geografi och segmenten buyout, secondary och venture/ growth. Ett stort fokus ligger på att etablera nära och djupa samarbeten med de fondteam som AP6 utfäster kapital till. Ett starkt förtroendekapital tar tid att bygga. Det utgår från en ömsesidig respekt för varandras kompetens och professionalism. Faktorer som sammantaget är en avgörande förutsättning för att AP6 ska få tillgång till attraktiva co-investeringar. Kontinuerligt genomförs ett stort antal separata möten med fondbolag i syfte att diskutera marknaden, portföljbolagens utveckling och hållbarhetsarbetet. AP6 har i sin portfölj fondbolag där samarbetet sträcker sig mer än 20 år tillbaka. AP6 har som ett resultat av organisationens breda kompetens och stora nätverket, lyckats att få tillgång till ledande fondbolag som rankas bland de främsta inom sina respektive investeringsinriktningar.

Co-investeringar

En avgörande förutsättning för möjligheten att få tillgång till attraktiva co-investeringar, är ett sedan länge väl fungerande samarbete med de fonder som AP6 utfäster kapital till. Det handlar om ett ömsesidigt förtroende som bygger på kompetens och erfarenhet. Tack vare detta målmedvetna arbete som bedrivits under lång tid har AP6 byggt ett förtroende när det gäller organisationens kunskap och förmåga att genomföra co-investeringar. Rent generellt är co-investeringar att betrakta som minoritetsinvesteringar vilka företrädesvis genomförs tillsammans med befintliga fonder till vilka AP6 gjort utfästelser.