22 maj, 2018

Investeringsverksamhet

 

Specialisering och långa relationer inom private equity utgör basen för strategin

AP6 har under lång tid metodiskt och noggrant utvärderat fondaktörer i syfte att investera i fonder med ett högt värdeskapande. Till detta kommer ett långsiktigt relationsbyggande och en strävan att vara en relevant investeringspartner. Lägg till detta kompetensen att utvärdera och genomföra co-investeringar. Sammantaget gör detta AP6 till en intressant samarbetspartner för nordiska och internationella fondaktörer. AP6:s investeringsstrategi bygger på förmågan att genomföra egna analyser och utvärderingar av såväl potentiella fondutfästelser som direktinvesteringar.

Fondinvesteringar

Fondinvesteringar arbetar enligt en långsiktig strategi för att bygga upp en diversifierad portfölj avseende geografi och segmenten buyout, venture, growth och secondaries.
Ett stort fokus ligger på att etablera nära och djupa samarbeten med de fondteam som AP6 utfäster kapital till. Årligen genomförs ett stort antal separata möten bland att med fokus på marknad, portföljbolagens utveckling och hållbarhetsarbete.

Direktinvesteringar

Vanligast är att investera direkt i bolag, minoritetsinvestering, tillsammans med de fonder som AP6 utfäst kapital till. Mindre vanligt är direktinvesteringar i bolag tillsammans med andra aktörer. Direktinvesteringar (co-investeringar) speglar i många avseenden den indirekta bolagsportfölj som återfinns inom fondinvesteringar.

Secondary

Att förvärva en fondandel av en investerare som vill sälja innan dess att fonden är avslutad, innebär inte sällan skräddarsydda upplägg där flera olika aktörer sammanförs. Med hänsyn tagen till graden av komplexitet i denna typ av transaktioner har AP6 valt att samarbeta med internationella aktörer som är specialiserade inom detta område.