22 maj, 2018

Investeringsverksamhet

Fond, Direkt och Secondary

 

Sammanfattning av investeringsstrategin

 • Specialiserad på private equity
 • Selektiv investeringsansats utifrån egna analyser och utvärderingar
 • Kombinerar Direktinvesteringar och Fondutfästelser
 • Genomför transaktioner inom Secondary
 • Diversifiering tvärs sektorer och investeringsår
 • Stark europeisk närvaro med tillgång till den nordamerikanska marknaden
 • Långsiktiga och nära samarbeten med aktiv ägarstyrning och påverkan

Fondinvesteringar

Vid utfästelse till fonder är AP6 selektiv och söker samarbete med de bästa aktörerna. Viktiga aspekter vid valet av samarbetspartners är avkastning, investeringsstrategi, hållbarhetsarbete och avgifter. Av förklarliga skäl råder det hård konkurrens bland investerare att få investera i fondbolag med en lång historik av hög avkastning.
Tack vare intern kompetens och en stark marknadsposition är AP6 en attraktiv partner. Genom detta har AP6 lyckats att få tillgång till flera av de fondbolag som rankas bland de bästa inom sin investeringsinriktning.

Direktinvesteringar

När AP6 väljer att investera direkt i onoterade bolag sker detta tillsammans med andra ledande aktörer med lång erfarenhet. Det kan handla om större investeringsföretag eller fondbolag. AP6 söker en minoritetsposition när man investerar tillsammans med dessa aktörer.
AP6:s direktinvesteringar delas in i två kategorier. En är saminvesteringar, där AP6 har en aktiv ägarroll och en större ägarandel (lägre än 50 procent). En annan är co-investeringar, där AP6 har investerat i en fond och sedan investerar direkt i ett bolag tillsammans med fonden. Vid denna typ av investering ligger AP6:s ägarandel vanligtvis kring 2-15 procent. Co-investeringar genomförs normalt utan avgifter och vinstdelning, vilket innebär en lägre förvaltningskostnad jämfört med traditionella fondutfästelser.

Secondary

Att förvärva en fondandel av en investerare som vill sälja innan dess att fonden är avslutad, innebär inte sällan skräddarsydda upplägg där flera olika aktörer sammanförs. Med hänsyn tagen till graden av komplexitet i denna typ av transaktioner har AP6 valt att samarbeta med internationella aktörer som är specialiserade inom detta område. AP6 genomför även secondary-transaktioner där AP6 är LP i den aktuella fonden.

Attraktiviteten i AP6:s strategi:

 • Starkt specialiserad på private equity – erfarenhet och kompetens skapar förutsägbarhet för samarbetspartners
 • Förmåga att uppfylla högt ställda krav för beslutsprocesser och tidsbestämd leverans
 • Kombinationen av Fond- och Direktinvesteringar skapar flexibilitet och möjliggör olika typer av affärssamarbeten
 • Minoritetsinvesterare – AP6 utgör komplement, aldrig konkurrent
 • Ambition att vara ledande inom hållbarhetsarbete för private equity – utmanar och bidrar till utvecklingen hos samarbetspartners
 • Representerar allmänt pensionskapital och svenska staten – stabil, trovärdig och långsiktig