22 maj, 2018

Investeringsverksamhet

Investeringsprocess

Sourcing och urval
Beslut om fondinvestering föregås av ett omfattande arbete som kan sträcka sig över flera år. Ett selektivt urval av fonder tillämpas med fokus på högavkastande aktörer som prioriterar arbetet med hållbarhet. Vid co-investeringar sker affärsgenerering dels utifrån partnerperspektiv, dels utifrån bolagsperspektiv. Dedikerade resurser i form av specialistkompetens följer och analyserar marknaden i syfte att identifiera attraktiva bolag.
Utvärderingsfas
Inom fondinvesteringar tillämpas inledningsvis en bred urvalsprincip i syfte att säkerställa att bedömningen görs utifrån ett tillräckligt stort antal aktörer. Därefter smalnas urvalsprocessen av. I takt med att marknadskartläggningen fortskrider faller fonder successivt bort. För co-investeringar är tidsramen för utvärdering relativt snäv vilket ställer höga krav på specialistkompetens vid utvärdering och analys.

Ägandefas

Påverkan och uppföljning
AP6 ser ägandefasen som en möjlighet ett bygga kunskap, förståelse och utöva påverkan genom att följa upp och bevaka att investeringarna utvecklas enligt plan avseende avkastning, strategi och hållbarhet.
Egen modell för ESG-utvärdering
Påverkan utövas genom samarbete, kravställande och återkoppling. AP6 har lång erfarenhet av att utvärdera fonders arbete med hållbarhet. Detta kommer till uttryck i den modell som AP6 utvecklat för att mäta, analysera  och utvärdera fondernas ESG-arbete.
LPAC
Ett viktigt forum vid investeringar i fonder är LPAC (Limited Partner Advisory Committee) som är en kommitté med representanter för ett antal investerare. Antalet platser i LPAC är begränsat och tilldelas generellt utifrån storlek på investerat belopp. AP6 har representation i LPAC i ett flertal av fonderna i portföljen. LPAC ger möjlighet till fördjupade investerarrelationer.

Avyttring

Avyttringar ger distributioner
I takt med att fonder och medinvesterare realiserar innehav sker distribution till investerare. Strategin är att följa med fondpartners och medinvesterare vid avyttring.
Stängd fond
AP6 är en stängd fond utan in- och utflöden till inkomstpensionssystemet. Detta medför höga krav på att balansera framtida åtaganden i form av fondutfästelser samt löpande in och utflöden i investeringsverksamheten genom att hålla en likviditetsreserv.
Likviditetsprognos
Genom portföljens successiva mognad skapas en portfölj där distributioner/ avyttringar från portföljen balanserar neddragningar av kapital/nyinvesteringar väl, även om bruttoflödena kan vara omfattande. Verksamheten arbetar löpande med att vidareutveckla likviditets prognosmodeller skapade utifrån långsiktiga kassaflödesdata från marknaden i syfte att så noggrant som möjligt monitorera framtida likviditetssituationer.