20 februari, 2019

Om AP6

Sedan starten har AP6 bidragit med nära 57 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har sedan starten 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2021/22 uppgå till 67,3 miljarder kronor.

Investerar i onoterade tillgångar

AP6 ska förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden (onoterade tillgångar) enligt den lag som styr verksamheten, Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden. Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkast-ning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses.
Investeringar i onoterade aktier eller det mer vanliga engelska uttrycket private equity, skiljer sig väsentligt från investering i och förvaltning av noterade aktier. Ett onoterat bolag är alltså inte noterat på en handelsplats (börs) där bolagets aktier kan handlas. Bolaget är en illikvid placering. Ett privat bolag ägs i stället av ett mindre antal ägare (eller kanske endast en ägare) som driver och utvecklar bolaget. Om ägaren/ägarna vill sälja bolaget eller sina aktier måste avtal om försäljning tecknas direkt mellan olika parter för att en försäljning ska kunna ske i avsaknad av handelsplats för bolagets aktier. Private equity-investeringar består till allra största delen av stora privatägda bolag.

Långsiktig strategi – Lång placeringshorisont

Hösten 2020 genomförde AP6 en ut-värdering av investeringsportföljen och strategisk inriktning. Analysen verifierade AP6:s portföljuppbyggnad och gav stöd till att fortsätta på den inslagna investerings-inriktningen med vissa mindre justeringar.
Investeringsportföljen som fanns i början av 2020 var ett resultat av en omfattande strategiomläggning som skedde redan 2013 vilken därefter ytterligare förtydli-gades mot kombinationen av fonder och co-investeringar 2016. Först 2019 var omställningen av hela portföljen genom-förd vilket illustrerar hur lång tid det tar att ställa om en strategi inom private equity.
Den investeringsstrategi som AP6 driver är mycket framgångsrik och har skapat höga avkastningar till AP-fondssystemet. Den strategiförändring som startade 2013 är det som har lagt grunden för de goda avkastningar som AP6 har genererat till pensionssystemet om 57 miljarder kronor sedan start, varav dryga 48 miljarder kronor har skapats inom ramen för den omlagda strategin.
För att hantera den illikviditet som investeringar i privatägda bolag innebär har en private equity fond en mycket lång placeringshorisont. De institutionella placerare som investerar i fonden åtar sig att under hela fondens livslängd skjuta till kapital under en i förväg definierad investeringsperiod och därefter invänta utdelningar, så kallade distributioner, i takt med att bolagen i fonden avyttras. Det är bakgrunden till att investeringen i en private equity-fond benämns fondutfästelse. Det kan ta 8-10 år innan en fond är helt av-yttrad och investerarna har fått utdelning på det insatta kapitalet. En co-investering, det vill säga en utvald investering vid sidan av fondens förvaltare i ett enskilt bolag i fondportföljen, är normalt strukturerad på samma sätt, det vill säga det är huvudägaren som har ansvar för att driva, utveckla och när det blir dags, avyttra bolaget.

Stängd fond

Investeringar i onoterade tillgångar innebär helt andra förutsättningar än kapitalförvaltning av noterade aktier. För en investerare inom private equity innebär det att hanteringen av likviditet blir särskilt viktig. Att inte kunna uppfylla sina åtaganden i en fond kan bli mycket kostsamt och kan riskera hela återstående investeringen. Det är bakgrunden till att tillgångsslaget normalt passar bäst för stora långsiktiga institutionella investerare. Det är också bakgrunden till att Sjätte AP-fonden är en så kallad stängd fond där lagstiftaren för-stod att det inte är möjligt att löpande ta ut likviditet på samma sätt som sker från övriga AP-fonder. Behovet av långsiktiga och stabila förutsättningar för uppdraget är en grundförutsättning för att investera inom onoterat.

Integrerat hållbarhets­arbete med lång ­tidshorisont

Integrering av hållbarhet i investeringar, organisation och ledarskap är en viktig utgångspunkt och en förutsättning för att kunna generera en långsiktigt hög avkastning på de pensionsmedel som AP6 har
i uppdrag att förvalta. Att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer och aktivt arbeta för att minimera negativ påverkan och bidra till positiv påverkan på hållbarhet är därtill viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för AP6 som statlig pensionsförvaltare.
AP6 skrev under FN:s principer för ansvars-fulla investeringar (PRI) 2012 och strax därefter även FN:s Global Compact. I arbetet med ansvarsfulla investeringar och hållbarhet tar AP6 sin utgångspunkt i de internationella ramverk och överenskommelser som definierar hållbarhet och som kommer till uttryck i den svenska, statliga värdegrunden avseende mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. FN:s hållbarhetsmål (Globala målen) är allmänt vedertaget den gällande globala handlingsplanen för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. AP6:s huvudsakliga påverkan på de Globala målen bedöms ske genom de investeringar som AP6 gör. AP6 har under flera år arbetat långsiktigt med ansvarsfulla investeringar och integrering av hållbarhet i verksamhetens alla delar. Arbetet kännetecknas av tydliga processer för integrering av hållbarhet i investeringsfas och ägande, genom kravställande, utvärdering, uppföljning och dialog. Rollen som indirekt investerare i olika verksamheter, branscher och geografier kräver en bred hållbarhetsansats som inbegriper mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.