20 februari, 2019

Om AP6

Sedan starten 1996 har AP6 bidragit med 60,3 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2023/24 uppgå till 70,7 miljarder kronor. AP6 har skapat ett positivt nettoresultat varje år under det senaste decenniet.

Investerar i onoterade tillgångar

AP6 är en del av det statliga pensionssystemet och brukar tillsammans med de övriga AP-fonderna benämnas för buffertkapitalet. AP6 ska förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden (onoterade tillgångar) enligt den lag som styr verksamheten, Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden. Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses.

Stängd fond

Investeringar i onoterade tillgångar innebär helt andra förutsättningar än kapitalförvaltning av noterade aktier. För en investerare inom private equity innebär det att hanteringen av likviditet blir särskilt viktig. Att inte kunna uppfylla sina åtaganden i en fond kan bli mycket kostsamt och kan riskera hela återstående investeringen. Det är bakgrunden till att tillgångsslaget normalt passar bäst för stora långsiktiga institutionella investerare. Det är också bakgrunden till att Sjätte AP-fonden är en så kallad stängd fond där lagstiftaren förstod att det inte är möjligt att löpande ta ut likviditet på samma sätt som sker från övriga AP-fonder.
Behovet av långsiktiga och stabila förutsättningar för uppdraget är en grundförutsättning för att investera inom onoterat.