20 februari, 2019

Om AP6

En del av det statliga pensionssystemet

De fem AP-fonderna (AP1-4 och AP6) brukar benämnas för buffertkapitalet och utgör cirka 10-15 procent av pensionssystemet. Varje år fastställs ett balanstal som uttrycker förhållandet mellan pensionssystemets tillgångar och skulder. Sedan 2009 är utbetalningarna till dagens pensionärer större än inflödet av avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Medel tas därför från AP1-4 årligen för att klara pensionsutbetalningarna till dagens pensionärer.
AP1-4 är jämnstora, har samma placeringsregler och investerar brett över olika tillgångsslag. De har alla både ett in- och utflöde till pensionssystemet. AP6 är en stängd fond och har inget in- eller utflöde från pensionssystemet.

Specialiserat på onoterade tillgångar

Till skillnad från övriga AP-fonder är AP6 helt fokuserad på investeringar i onoterade tillgångar, vilket skiljer sig från att investera i noterade bolag som handlas på börsen. Där kan man köpa och sälja aktier bokstavligt talat med några knapptryck, via sina bank eller mäklare, över internet. Motsvarande process för onoterade bolag tar avsevärt mycket längre tid, ställer stora krav på en särskild erfarenhet och kompetens. Investerarrollen i onoterade bolag kräver en lång tidshorisont, samsyn med övriga ägare och tillgång till kapital för att klara nödvändiga investeringar för att utveckla bolaget.

Investerar direkt och indirekt i onoterade bolag

AP6 investerar i onoterade bolag på två sätt. Direkt genom att köpa aktier i ett onoterat bolag och indirekt genom att investera i en fond, som i sin tur investerar i onoterade bolag. I det första exemplet har AP6 ett direkt ägande i bolaget, i det andra ett indirekt ägande.

Nätverk och kompetens bidrar till sänkta kostnader

Investeringar i onoterade bolag är tidskrävande och kräver en särskild kompetens för de olika former av transaktioner som förekommer. AP6 har varit aktiv inom onoterade investeringar i mer än 20 år. Under denna tid har organisationen byggt upp ett stort nätverk, lång erfarenhet och en bred kompetens. Tack vare detta kan AP6 delta i en mängd olika investeringsupplägg, bland annat co-investeringar och secondary-transaktioner. Co-investeringar är ett attraktivt sätt att investera eftersom det innebär lägre kostnader än vid indirekta investeringar. Därigenom sänks den genomsnittliga förvaltningskostnaden för investeringsverksamheten.

Stängd fond

Att AP6 är en stängd fond innebär att det inte förekommer något in- eller utflöde av kapital från pensionssystemet. Vid starten 1996 erhöll AP6 10,4 miljarder kronor. AP6 bär sina egna kostnader och vinster från investeringar återinvesteras löpande. Det ursprungliga kapitalet hade vid årsskftet 2018/19 vuxit till 34,7 miljarder kronor.

Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhet är en integrerad del av investeringsverksamheten och värdeskapandet. Hållbarhet utgör alltid en del av beslutsmaterialet till investeringskommitté och styrelse. AP6 ställer krav på styrdokument och processer. Verktyg och metoder skiljer sig åt mellan direktinvesteringar och fondinvesteringar, men för hela portföljen gäller samma fokus med krav på ständig utveckling och förbättring. AP6 har satt långsiktiga mål för hållbarhetsarbetet, uppdelat på direktinvesteringar och fondinvesteringar.
Varje år genomförs en klimatanalys av innehaven i portföljen.