18 februari, 2022

Strategi

Att investera i onoterade bolag, private equity, förutsätter en mycket långsiktig ansats och strategi. Det har att göra med tillgångsslagets illikvida egenskaper men handlar även om syftet med investeringarna. Det tar tid att ställa om eller utveckla bolag.

Utveckling av strategin
Investeringsportföljen som fanns i början av 2020 var ett resultat av en omfattande strategiomläggning som inleddes 2012 vilken därefter ytterligare förtydligades mot kombinationen av fonder och co-investeringar 2016. Först 2019 var omställningen av hela portföljen genomförd vilket illustrerar hur lång tid det tar att ställa om en strategi inom private equity.
Parallellt med de olika strategisteg som beskrivs ovan har även ett genomgripande hållbarhetsarbete utvecklats inom AP6.

Integrerat hållbarhetsarbete
Med private equitys långsiktiga och illikvida karaktär blir hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom möjligheten att avyttra investeringar som inte är hållbara är begränsad. Genom att investeringarna är mycket långsiktiga blir det viktigt att försöka att bedöma vad som är hållbart flera år framåt i tiden. Särskilt viktig blir hållbarhetsbedömningen inför en fondutfästelse eller en co-investering men även under ägarfasen finns stora möjligheter att bedriva hållbarhetsarbete i en bransch vars affärsmodell är ägarstyrning. AP6:s begränsade univers av fondrelationer möjliggör att driva prioriterade frågor och därigenom indirekt påverka de 900 underliggande bolagen i portföljen.
Hållbarhet är därför en central och självklar del i strategin och en förutsätt-ning för att skapa värde på lång sikt. Hållarhetsarbetet bedrivs inom alla relevanta områden, med speciellt fokus på jämställdhet, klimat och mänskliga rättigheter.

Kombination av segment
Mot bakgrund av utvärderingen 2020 fastställde AP6:s styrelse en strategisk inriktning mot 2030 som än tydligare styr mot en allokering inom buyout venture/growth och secondaries. Inom buyout är allokeringen en kombination av fondutfästelser och co-investeringar. Såsom beskrivs inledningsvis är den långsiktiga strategiska inriktningen som antogs 2020 inte en kursändring utan handlar snarare om att tydliggöra hur kombinationen av de olika segmenten i AP6:s hela portfölj skapar en god långsiktig avkastning till en balanserad risk vilket är AP6:s uppdrag.
Den investeringsstrategi som AP6 driver är mycket framgångsrik och har skapat höga avkastningar till AP-fondssystemet. Den strategiförändring som inleddes 2012 är den som har lagt grunden för de goda avkastningar som AP6 har genererat till pensionssystemet, varav merparten efter strategiförändringen.

Utvalda fondförvaltare
En viktig komponent i strategin är att hitta de bästa förvaltarna inom respektive segment och därefter fortsätta investera med de utvalda förvaltarna så länge som AP6 är nöjd med samarbetet i termer av avkastning, strategisk inriktning, hållbarhet, samsyn kring värdegrund och övrigt samarbete såsom exempelvis möjligheten att göra co-investeringar. AP6 ser på ett förvaltarsamarbete som mycket långsiktigt vilket ska ha förutsättning att hålla under många år. De fonder som är intressanta för AP6 att investera i är normalt kraftigt övertecknade och det tar lång tid att arbeta upp en ny fondrelation. Portföljen utvecklas successivt och det kan inträffa att en befintlig relation behöver avbrytas och en ny fondrelation i stället tas in i portföljen som vi bedömer kan ge en högre riskjusterad avkastning och exempelvis har en bättre passform i AP6:s portfölj.
I en etablerad portfölj som den AP6 har, görs merparten av nya fondinvesteringar i redan befintliga fondrelationer.

Långsiktighet avgörande för avkastning
Utan den långsiktiga ansatsen skulle AP6 riskera att förlora tillgång till de förvaltare som har valts ut för investering. Under senare år har AP6 arbetat intensivt med att hitta co-investeringar tillsammans med fler relationer i vår fondportfölj, ett arbete som har gett resultat. Att arbeta med kombinationen av fond- och co-investeringar inom ramen för buyoutportföljen är en central del i strategin.
Den strategi som AP6 investerar utifrån är robust och skapar en mycket hög avkastning till Sveriges framtida pensionärer.