18 februari, 2022

Strategi

Den långsiktiga strategiska inriktningen styr mot en allokering till buyout, venture/growth och secondary. Inom buyout utgörs allokeringen av en kombination av fondutfästelser och co-investeringar. Inom venture/growth och secondary utgörs allokeringen av fondutfästelser.
En viktig komponent i strategin är att identifiera de bästa förvaltarna inom respektive segment och därefter att fortsätta investera med dem under förutsättning att AP6 bedömer att samarbetet utvecklas väl i termer av avkastning, strategisk inriktning, hållbarhet, samsyn kring värdegrund och möjlighet att genomföra co-investeringar. 

AP6 har en mycket långsiktig syn på samarbetet med utvalda fondförvaltare. De fonder som är intressanta för AP6 att investera i är normalt kraftigt övertecknade och det tar lång tid att arbeta upp en ny fondrelation. I en etablerad portfölj som den AP6 har, genomförs merparten av nya fondinvesteringar i redan befintliga fondrelationer.

Att arbeta med en kombination av fondinvesteringar och saminvesteringar i buyout-portföljen är en central del av strategin. Det värdeskapande som sker i mogna företag utgör den största delen av marknaden för private equity.

Hållbarhet är särskilt viktigt med tanke på den långa investeringshorisonten och den illikvida karaktären hos private equity, eftersom möjligheterna att avyttra investeringar som inte är hållbara är begränsade. Med sådana långsiktiga innehav är det viktigt att försöka bedöma vad som är hållbart flera år in i framtiden. Hållbarhetsbedömningar är inte bara viktiga inför ett fondåtagande eller saminvestering, utan även under ägarfasen, då det finns betydande möjligheter att sträva efter hållbarhet i en sektor där affärsmodellen är bolagsstyrning.