18 februari, 2022

Strategi

Kombination av marknadssegment
AP6:s styrelse har fastställt den strategisk inriktningen mot en allokering inom de tre marknadssegmenten buyout, venture/growth och secondaries. Inom buyout är allokeringen en kombination av fondutfästelser och
co-investeringar.
En viktig komponent i strategin är att identifiera de bästa förvaltarna inom respektive segment och därefter att fortsätta investera med dem under förutsättning att AP6 bedömer att samarbetet utvecklas väl i termer av avkastning, strategisk inriktning, hållbarhet, samsyn kring värdegrund och möjlighet att genomföra co-investeringar. 

Långsiktigt samarbete med utvalda förvaltare
AP6 har en mycket långsiktig syn på samarbetet med utvalda fondförvaltare. De fonder som är intressanta för AP6 att investera i är normalt kraftigt övertecknade och det tar lång tid att arbeta upp en ny fondrelation. I en etablerad portfölj som den AP6 har, genomförs merparten av nya fondinvesteringar i redan befintliga fondrelationer.

Integrerat hållbarhetsarbete
Med private equitys långsiktiga och illikvida karaktär blir hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom möjligheten att avyttra investeringar är begränsad. Genom att investeringarna är mycket långsiktiga blir det viktigt att göra en bedömning av vad som är långsiktigt hållbart.

Långsiktighet avgörande för avkastning
Den långsiktiga investeringsansatsen möjliggör för AP6 att ha tillgång till förvaltare som genom hög kompetens och lång erfarenhet har förmåga till ett attraktivt värdeskapande. Inriktningen med en kombination av fond- och co-investeringar inom ramen för buyoutportföljen är en central del i strategin.