10 mars, 2023

Fokusområden

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald är ett fokusområde för AP6:s hållbarhetarbete både för investeringar och inom den egna organisationen. Sedan 2016 ingår jämställdhet och mångfald som ett obligatoriskt inslag i granskning och uppföljning av investeringar, både vad avser förvaltare och bolag.

Klimat
Att aktivt arbeta med klimatfrågan har länge varit ett fokusområde för AP6. Med det långsiktiga uppdraget att bidra till ett system som ska trygga pensioner för många generationer framåt, har klimatfrågan hög prioritet. Klimatförändringar och relaterad omställning i samhället påverkar investeringar i nästan alla sektorer. Investeringar utgör AP6:s huvudsakliga klimatpåverkan och det området där klimatet påverkar organisationen mest. I rollen som långsiktig pensionsfond behöver AP6 hantera klimatfrågan i investeringarna både för att minska risken för negativ påverkan samt för att bidra till minskad klimatpåverkan.

Mänskliga rättigheter
AP6 har konkretiserat arbetet kring fokusområdet mänskliga rättigheter under 2022. Förvaltares användning av internationella ramverk för mänskliga rättigheter har kartlagts för att bedöma hur lämpliga delmål kan utformas.

Läs mer om AP6:s tre fokusområden i årsredovisning för 2022.
Redovisningen av hållbarhetsarbetet är integrerad i årsredovisningen. I innehållsförteckningen är hållbarhet markerad med bokstaven H.