8 oktober, 2018

GDPR och integritet

 Sjätte AP-fonden (AP6) respekterar och värnar om personlig integritet. AP6 behöver dock behandla vissa personuppgifter för att kunna bedriva sin dagliga verksamhet.
Här följer en kortfattad beskrivning av hur, när och varför AP6 behandlar dina personuppgifter.

En fullständig redogörelse av hur AP6 hanterar personuppgifter finns i dokumentet AP6 Integritetsbeskrivning GDPR

AP6 är personuppgiftsansvarig för användningen av personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
För frågor angående AP6:s användning av personuppgifter kan du vända dig till AP6:s Dataskyddsombud.

Namn
Organisationsnummer
Kontaktperson
Adress
Postadress
Telefon
E-postadress

Sjätte AP-fonden
855104-0721
Dataskyddsombud
Köpmansgatan 32, Göteborg
411 06 Göteborg
031 – 741 10 00
dataskyddsombud@ap6.se

Insamling av personuppgifter
De flesta av de personuppgifter som AP6 behandlar om dig har du själv lämnat till AP6, antingen som privatperson eller som företrädare för en organisation. Vissa uppgifter kan också ha hämtats från tredje part, till exempel från din arbetsgivare när AP6 har en affärsförbindelse med denna.

AP6 samlar in och behandlar dina personuppgifter när:

  • Det är nödvändigt för att kommunicera med dig, till exempel när du skickar in en jobbansökan till AP6 eller efterfrågar information om fonden
  • Det är nödvändigt för att bedriva fondens verksamhet, till exempel vid ingående och fullgörande av avtal
  • AP6 har en rättslig förpliktelse som innefattar personuppgiftsbehandling
  • Det är nödvändigt för att AP6 ska kunna tillvarata sina intressen vid en rättslig tvist

De personuppgifter som AP6 kan komma att behandla är i huvudsak:
– Namn, kontaktuppgifter, legitimation och uppgifter som framgår av legitimationen, som personnummer, arbetstitel, till exempel när fysisk eller juridisk person ingår avtal med AP6.
– Ansökningshandlingar och uppgifter i dessa. Till exempel CV, betyg, ålder mm

Rättslig grund för behandling
AP6 är en statlig myndighet och bedriver sin verksamhet med stöd av Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att bedriva AP6:s verksamhet, till exempel vid ingående av avtal, görs därför med stöd av den rättsliga grunden ”utföra uppgifter av allmänt intresse”. AP6:s verksamhet omfattas även av vissa andra lagar, såsom Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Arkivlagen (1990:782), som gör att AP6 måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet med stöd av den rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse”.
I vissa fall kan dina personuppgifter också behandlas med stöd av ditt ”samtycke”, till exempel om du skickar in en spontan jobbansökan till AP6 eller väljer att acceptera användningen av cookies på AP6:s hemsida.

Cookies
På AP6:s hemsida, www.ap6.se används cookies för att spara besöksstatistik. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökarna. Om du inte vill att AP6 använder cookies när du besöker hemsidan kan du ställa in det i din webbläsares säkerhetsinställningar.
För ytterligare information om cookies, se Post- och telestyrelsens hemsida: https://www.pts.se/sv/

Dataskydd
AP6 har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder i enlighet med Dataskyddsförordningen för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det skulle ske en säkerhetsincident som kan påverka dig och dina personuppgifter på ett negativt sätt kommer AP6 att kontakta dig med information om vad vi gör, och vad du kan göra, för att minska risken för negativa konsekvenser. AP6 använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande, profilering eller direkt marknadsföring. AP6 kommer inte heller att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Överföring av uppgifter till tredje part
AP6 överför endast uppgifter till tredje part om det är nödvändigt för backup, på grund av en rättslig förpliktelse eller när det är nödvändigt för AP6 att bedriva verksamhet.

Överföring till tredjeland
Om personuppgifter behöver överföras till en mottagare i ett land utanför EU/EES kommer AP6 se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sett.

Lagring av personuppgifter
AP6 strävar efter att inte lagra personuppgifter om det inte är nödvändigt. Som svensk myndighet måste dock AP6 följa arkivlagens (1990:782) arkiveringsregler. Detta innebär att personuppgifter som finns i allmänna handlingar arkiveras, i vissa fall på obestämd tid. Vissa uppgifter måste också sparas enligt lag.

Dina rättigheter som registrerad
När dina personuppgifter behandlas av AP6 har du som registrerad ett flertal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du framställa en begäran om detta. Läs mer om hur man går tillväga i AP6 Integritetsbeskrivning GDPR

Övriga frågor
Om du har frågor om integritetsmeddelandet eller om AP6:s behandling av personuppgifter i övrigt är du varmt välkommen att kontakta Dataskyddsombudet på AP6. Se kontaktuppgifter ovan.