21 september, 2018

Styrelse

Sammansättning

Styrelsen, som består av fem ledamöter, tillsätts av regeringen som också utser ordförande respektive vice ordförande.

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten och i de delar styrelsens arbete inte regleras i Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden regleras det i den arbetsordning som styrelsen fastställer årligen.
Bland de uppgifter som styrelsen har ingår att fastställa verksamhetens avkastningsmål, besluta om investeringar, tillsätta och utvärdera vd samt tillse att verksamheten har goda rutiner för intern kontroll och uppföljning.

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet har, i förhållande till styrelsen, huvudsakligen en beredande funktion i frågor om revision och finansiell rapportering.
Det är utskottets uppgift att vid varje årsbokslut granska värderingskommitténs förslag på värdering av de onoterade tillgångarna. Utskottet ska också löpande träffa AP6:s revisorer för att informera sig om revisionen och riskexponeringen.

Ersättningsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för AP6:s ledning. Utskottet ska godkänna förslag till ramar för årlig lönerevision för AP6:s personal.

Hållbarhetsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om AP6:s hållbarhetsarbete. Utskottet ska i samråd med AP6:s ledning utarbeta plan för hållbarhetsarbete och riktlinjer för årlig hållbarhetsrapportering.