21 september, 2018

Styrelse

Sammansättning

Styrelsen, som består av fem ledamöter, tillsätts av regeringen som också utser ordförande respektive vice ordförande.

Styrelsens arbete

Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten och i de delar styrelsens arbete inte regleras i Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden regleras det i den arbetsordning som styrelsen fastställer årligen. Vid styrelsens sammanträden deltar, förutom styrelsens ledamöter, även vd för AP6 och berörda anställda som är experter eller föredragande i ärenden. Bland de uppgifter som styrelsen har ingår att fastställa verksamhetens avkastningsmål, besluta om investeringar, tillsätta och utvärdera vd samt tillse att verksamheten har goda rutiner för intern kontroll och uppföljning. Därutöver utvärderar styrelsen årligen den löpande verksamheten med fokus på ett långsiktigt perspektiv.

Styrelsens utskott

Styrelsen har organiserat delar av sitt beredande arbete i tre utskott.

Revisionsutskottet har, i förhållande till styrelsen, huvudsakligen en beredande funktion i frågor om revision och finansiell rapportering. Till detta kommer att utskottet även är beslutande på vissa punkter. Utskottets uppgift är att övervaka AP6:s finansiella rapportering och effektiviteten i den interna kontrollen, internrevision (vid behov), riskhantering samt även hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen.
Vidare är det utskottets uppgift att vid varje årsbokslut granska värderingskommitténs förslag på värdering av de onoterade tillgångarna. Utskottet ska också löpande träffa AP6:s revisorer för att informera sig om revisionen och riskexponeringen. Utskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år varav AP6:s revisor ska närvara vid minst ett tillfälle. Utskottet ska bestå av två ledamöter från styrelsen, varav en ska utses till ordförande. Vd, vice vd, CFO och en protokollförare är adjungerade.

Ersättningsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för AP6:s ledning. Utskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen beslutat om och utgår då från regeringens riktlinjer från april 2009. Detta gäller för såväl anställda på AP6 som för ledande befattningshavare i vissa direkta innehav. Utskottet ska godkänna förslag till ramar för årlig lönerevision för AP6:s personal. Ersättningsutskottet består av två ledamöter från styrelsen, varav en utses till ordförande. Vd, vice vd och en protokollförare är adjungerade.

Hållbarhetsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om AP6:s hållbarhetsarbete. Utskottet ska i samråd med AP6:s ledning utarbeta:
– Den årliga planen för hållbarhetsarbetet
– Relevanta hållbarhetsmål
– Kriterier och metod för mätning och utvärdering av Fondens hållbarhetsarbete
– Riktlinjer för årlig hållbarhetsrapportering
Utskottet ska sammanträffa minst två gånger om året och består av två ledamöter från styrelsen, varav en ska utses till ordförande. Vd, vice vd och hållbarhetsansvarig är adjungerade.