ESG-möte hos Anticimex

Investerare diskuterade hållbarhet med Anticimex. AP6 besöker varje år ett antal av sina investeringar för att på plats diskutera hållbarhet. Detta som ett komplement till övrig rapportering och information.
Ulf Eripe, Chief Technology Officer på Anticimex, berättar hur man med hjälp av installerade digitala fällor får tillgång till en stor mängd data vilket gör det möjligt att än bättre förutse förekomsten av skadedjur. De digitala fällor som Anticimex erbjuder har flera fördelar jämfört med de traditionella. Bland annat genom att minska användningen av bekämpningsmedel, som är skadliga inte bara för skadedjuren utan även för miljö och människor.
Bilder: Johan Olsson

Anticimex vars kärnverksamhet utgörs av skadedjurskontroll har definierat ett antal utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet. Överst på listan står minskade utsläpp av koldioxid, minskad användning av kemikalier och en ökad mångfald bland medarbetarna. AP6 träffade bolaget och huvudägaren EQT tillsammans med ett antal andra investerare.

– AP6 har bestämt sig för att varje år besöka ett antal av de bolag som vi investerar i för att diskutera hållbarhet, som ett komplement till övrig rapportering och information. Anticimex är en relativt ny och stor direktinvestering som vi naturligtvis prioriterar, säger Anna Follér, hållbarhetsansvarig på AP6.
Huvudägaren EQT och Anticimex välkomnade AP6:s förfrågan och övriga investerare bjöds in. Anticimex är en global aktör med verksamhet i 18 länder. I Sverige har man funnits sedan 1934 och är ett välkänt varumärke. Utifrån det faktum att bolaget har närvaro i många länder, bedrivs hållbarhetsarbetet dels på koncernnivå och dels utifrån lokala förhållanden. Förhållningssättet består bland annat av att lyfta fram väl fungerande modeller och metoder från respektive land och därefter sprida dessa till hela koncernen.

Samma metodik, den så kallade Anticimex-modellen, är vad bolaget framgångsrikt använder sig av när det gäller att öka försäljning och utveckla kundvård. Genom Anticimex-modellen mäter man och följer upp resultatet hos de olika enheterna kontinuerligt, för att därefter föra ut alla goda exempel till hela organisationen.
– Den så kallade Anticimex-modellen har visat sig fungera mycket väl när det gäller försäljning och kundvård. Det borde finnas alla möjligheter att göra något liknande när det gäller hållbarhet, säger Vidar Andersch, ansvarig för AP6:s investering i Anticimex.

För sin verksamhet i Sverige har Anticimex satt upp tre konkreta mål med hållbarhetsarbetet. Ett handlar om att minska utsläppen av koldioxid i verksamheten. Detta ska uppnås genom en förbättrad planering av servicefordonens körschema, i vissa länder även i kombination med att vagnparken successivt byts ut mot elfordon. För Sveriges del handlar det i absoluta tal om en minskning av utsläpp av koldioxid på 20 procent.

Ett annat mål är att minska användandet av kemikalier i skadedjursbekämpningen. Detta ska ske framför allt genom en successiv övergång till digitala fällor och andra så kallade smarta bekämpningsmetoder.
– Det är mycket glädjande att Anticimex har satt upp tydliga och mätbara mål för sitt arbete med hållbarhet. Genom att ha fokus på att effektivisera transporter och minska användningen av kemikalier upplever vi att det finns alla förutsättningar för att uppnå konkreta resultat, säger Margareta Alestig, vice vd AP6 och ansvarig för AP6:s övergripande arbete med hållbarhet.

AP6 hos Anticimex. Bolagets mål för hållbarhetsarbetet – minskade utsläpp av koldioxid, minskad användning av kemikalier och en ökad mångfald bland medarbetarna – bedöms som realistiska och mycket angelägna av AP6:s representanter.
Från vänster: Margareta Alestig (vice vd AP6 och ansvarig för det övergripande hållberhetsarbetet), Anna Follér (hållbarhetsansvarig på AP6) och Vidar Andersch (ansvarig för AP6:s investering i Anticimex)

Svaret på hur man ska uppnå två av hållbarhetsmålen finns i bolagets produkterbjudande. Det handlar om de digitala, så kallade smarta, fällorna.
I mångt och mycket används traditionella metoder fortfarande i stora delar av branschen för skadedjursbekämpning. Det handlar om att placera ut fällor som måste övervakas och hanteras av personal på plats. Detta gäller både fysiska fällor och utlagda bekämpningsmedel. Detta medför många transporter till och från kunder, oavsett om dessa besök är nödvändiga eller inte.

De digitala fällor som Anticimex erbjuder har flera fördelar jämfört med de traditionella. De kan minska användningen av bekämpningsmedel, som är skadliga inte bara för skadedjuren utan även för miljö och människor.
– Med våra smarta bekämpningsmetoder har vi möjlighet att begränsa kemikalieanvändning, bland annat genom att upptäcka och adressera ett skadedjursproblem innan det hunnit växa till sig och genom att ersätta traditionell kemikalieanvändning i många fall. Och i takt med ett ständigt växande antal installationer ser vi att vi kan arbeta ännu mer förutseende, säger Ulf Eripe, Chief Technology Officer på Anticimex.
En annan stor fördel och skillnad är att digitala fällor kan övervakas på distans. Fällan rapporterar när och hur många skadedjur som har bekämpats. Tack vare att digitala fällor kan placeras i till exempel system för vatten och avlopp, innebär detta att det inte krävs någon tömning av fällan. Skadedjur som bekämpats spolas bort med avloppsvattnet. Vidare ger digitala fällor löpande information om funktion och annan status, till exempel om fällans batteri behöver laddas. Sammantag innebär detta att skadedjurstekniker endast skickas ut när det verkligen finns ett behov. Detta gör att transporter och körscheman kan effektiviseras.

Anticimex ligger långt fram när det gäller modern skadedjursbekämpning och har på bara några år lyckats med att få ut över 80 000 så kallade smarta fällor över hela världen.
– Från Anticimex styrelse och EQT är det stort fokus på hållbarhetsmålen, och viktigt för oss att hållbarhetsarbetet är djupt integrerat i Anticimex affärsmodell. Därför är det oerhört glädjande att se hur investeringarna i ny teknik, som Anticimex Smart, skapar mer hållbara lösningar och dessutom driver tillväxt och bättre service för kunderna, samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna. Vi kommer fortsätta att satsa hårt på att leda branschen i det här arbetet, säger Per Franzén, Partner på EQT Partners och ansvarig rådgivare för EQT VI:s investering i Anticimex.
Det tredje målet för hållbarhetsarbetet som Anticimex har satt upp handlar om mångfald. Tidigare har mycket av rekryteringen skett genom befintliga nätverk. Men i takt med att bolaget expanderar och därmed tar nya marknadsandelar, aktualiseras behovet av mångfald i organisationen. Det handlar helt enkelt om att den totala personalstyrkan på sikt ska komma att bättre återspegla befintliga och nya kunder.