22 februari, 2019

Diversifiering och riskspridning

Under de senaste två decennierna har marknaden för onoterade investeringar genomgått en tydlig internationalisering. Under denna period har AP6 gått från ett svenskt investeringsfokus till dagens allt mer internationella. Utifrån den ökande graden av specialisering som präglar marknaden för private equity, har AP6 valt att eftersträva en bred ansats. Med detta menas att AP6 har kompetens att för att delta i den mångfald av tillvägagångssätt som förekommer när det gäller investeringar. Detta har bidragit till att skapa en väldiversifierad portfölj med ett stort mått av riskspridning. Bedömningen är att en bred ansats även ger upphov till ökade möjligheter att investera i attraktiva tillgångar.

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2018-12-31