22 februari, 2019

Innehav

 

Balanserad och väldiversifierad portfölj av innehav

Baserat på portföljbolagsnivå är AP6:s totala portfölj väldiversifierad med avseende på branschexponering. I likhet med ett genomsnitt för europeisk private equity är fyra övergripande branscher dominerande i AP6:s portfölj: Hälsovård, Industri, IT och Sällanköpsvaror. I takt med att portföljen har ställts om under åren, har en tidigare överexponering mot fastigheter ersatts av en god branschspridning. Utifrån underliggande portföljbolags säte har även den geografiska spridningen förändrats under senare år.
Portföljen har medvetet internationaliserats, med en ökande andel europeiska bolag och en initial exponering mot USA. Norden är fortfarande hemvist för drygt hälften av portföljbolagen. Den höga andelen förklaras av en mycket stark nordisk fondportfölj, men också av att AP6 är en särskilt attraktiv medinvesterare för direktinvesteringar på sin hemmamarknad. Segmentet buyout (mognare bolag) står för 88 procent av det sysselsatta kapitalet, och venture (bolag i tidig fas) för resterande 12 procent.

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2018-12-31