22 februari, 2019

Direktinvesteringar

Förvaltat kapital inom Direktinvesteringar uppgår till 13,5 miljarder kronor. Portföljen består av ett 40-tal innehav. Cirka 70 procent av värdet utgörs av co-investeringar tillsammans med fondpartners (GP:s) och cirka 30 procent tillsammans med andra medinvesterare. De 15 största innehaven har i snitt ett marknadsvärde om cirka 600 Mkr vardera. Direktinvesteringar genomförs tillsammans med andra professionella aktörer, exempelvis investmentbolag eller private equity-aktörer. Direktinvesteringar görs endast i minoritet utifrån strategin att AP6 inte är en konkurrent utan en kompletterande investeringspartner. AP6:s Direktinvesteringar delas in i två kategorier. Vid saminvesteringar deltar AP6 i utvärderingen av bolaget, och har en mer aktiv ägarroll och en större ägarandel (dock alltid lägre än 50 procent). Vid co-investeringar, som typiskt sett görs tillsammans med fonder, till vilka AP6 också har utfäst kapital, ligger AP6:s ägarandel vanligtvis kring 2-15 procent.

Diagrammet visar AP6:s portfölj 2018-12-31