22 februari, 2019

Koldioxidavtryck – Organisation

Tjänsteresor står för den största miljöpåverkan

Miljöpåverkan från den egna verksamheten är låg. Störst påverkan har tjänsteresor som står för 88 % av koldioxidutsläppen från verksamheten. Resor ska genomföras med så liten miljöpåverkan som möjligt och flygresor ska i möjligaste mån ersättas med tåg eller videokonferens. Trots AP6:s ökade internationella samarbete minskade både utrikes och inrikes flygresor väsentligt 2018 och därmed koldioxidutsläppen för AP6 totalt. AP6 klimatkompenserar för verksamhetens utsläpp.

 

 

 

*Beräkningen omfattar direkta utsläpp (Scope 1), indirekta utsläpp från inköpt elektricitet, värme och kyla (Scope 2) och indirekta utsläpp från tjänste- och pendlingsresor (Scope 3). Beräkningen grundar sig på Greenhouse Gas (GHG) Protocol, en internationell standard för beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp. Höghöjdseffekt har inte inkluderats i beräkningen. En grov uppskattning är att höghöjdseffekten från flygresor på hög höjd skulle addera ytterligare nästan 30 ton CO2 till de totala utsläppen. Koldioxidutsläpp från verksamhetens investeringar (Scope 3) redovisas separat – se Koldioxidavtryck – Portfölj.