22 februari, 2019

Koldioxidavtryck – Organisation

Tjänsteresor står för den största miljöpåverkan

Miljöpåverkan från den egna verksamheten är låg. Störst påverkan har tjänsteresor som står för 89 % av koldioxidutsläppen från verksamheten. Resor ska genomföras med så liten miljöpåverkan som möjligt och flygresor ska i möjligaste mån ersättas med tåg eller videokonferens. Under 2019 minskade antalet inrikes flygresor, medan antalet utrikes flygresor ökade på grund av den geografiska breddningen av investeringsverksamheten. Detta gjorde att koldioxidutsläppen för AP6 ökade totalt. AP6 klimatkompenserar för verksamhetens utsläpp.

(Förstora genom att klicka på bild)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Beräkningen omfattar direkta utsläpp (Scope 1), indirekta utsläpp från inköpt elektricitet, värme och kyla (Scope 2) och indirekta utsläpp från tjänste- och pendlingsresor (Scope 3). Beräkningen grundar sig på Greenhouse Gas (GHG) Protocol, en internationell standard för beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp. Höghöjdseffekt har inte inkluderats i beräkningen. En grov uppskattning är att höghöjdseffekten från flygresor på hög höjd skulle addera ytterligare ungefär 50 ton CO2 till de totala utsläppen. Koldioxidutsläpp från verksamhetens investeringar (Scope 3) – se Koldioxidavtryck portfölj.