22 februari, 2019

Klimat

Klimataspekter – integrerad del av investeringsprocessen

  • Mål för klimatarbetet har fastslagits av AP6:s styrelse
  • Enligt AP6:s uppförandekod ska ”AP6 aktivt verka för att företag och fonder, som ingår i AP6:s investeringar, identifierar, och vidtar åtgärder avseende, klimatrelaterade risker och möjligheter”
  • Klimat är ett av AP6:s fokusområden där AP6 har integrerat klimatfrågan i utvärderingen av nya investeringar och granskar olika klimatrelaterade risker och möjligheter som kan påverka investeringsbeslutet eller planen för ägandet. AP6 har under flera år arbetat för att visa på klimatfrågans betydelse ur ett investerarperspektiv och för ökad transparens kring rapportering av klimatpåverkan och klimatrisker
  • Frågor kring klimatrelaterade risker och möjligheter ingår i underlaget för den årliga hållbarhetsutvärderingen av fondförvaltarna i portföljen
  • Klimat följs upp i AP6:s årliga ESG-utvärdering av förvaltare. Under 2021 har flera förvaltare tagit steg framåt i sitt arbete med klimat genom att definiera mål i linje med Parisavtalet och ökad transparens för sina innehav. AP6 har under året anslutit sig till det PE-specifika nätverket iCI (Initiative Climat International) med fokus på klimatfrågan för att driva på arbetet och utbyta erfarenheter med liknande organisationer inom branschen. Områden i fokus är bland annat metoder för ökad transparens och jämförbarhet samt för att definiera strategier och målsättningar för att minska koldioxidutsläpp
  • Klimatpåverkan från den egna verksamheten följs upp årligen. Klimatpåverkan är låg och härrör nästan enbart från tjänsteresor och inköpt energi. AP6:s riktlinjer för resor anger att flygresor ska ersättas tåg eller digitala möten i möjligaste mån. AP6 klimatkompenserar för klimatpåverkan från den egna verksamheten
  • AP6 sammanställer årligen portföljens koldioxidavtryck med hjälp av rapporterad och estimerad utsläppsinformation
  • AP6 har uttryckt stöd för TCFD:s rekommendationer för hur företag och investerare bör rapportera kring klimatrelaterade risker och möjligheter
  • Läs mer om klimatarbetet i årsredovisningen för 2021