22 februari, 2019

Klimat

Klimataspekter – integrerad del av investeringsprocessen

  • Mål för klimatarbetet har fastslagits av AP6:s styrelse
  • Enligt AP6:s uppförandekod ska ”AP6 aktivt verka för att företag och fonder, som ingår i AP6:s investeringar, identifierar, och vidtar åtgärder avseende, klimatrelaterade risker och möjligheter”
  • AP6 har integrerat klimatfrågan i utvärderingen av nya investeringar och granskar olika klimatrelaterade risker och möjligheter som kan påverka investeringsbeslutet eller planen för ägandet
  • Frågor kring klimatrelaterade risker och möjligheter ingår i underlaget för den årliga hållbarhetsutvärderingen av fondförvaltarna i portföljen
  • AP6 arbetar för att visa på klimatfrågans betydelse ur ett investerarperspektiv och för ökad transparens kring rapportering av miljöpåverkan
  • AP6 sammanställer årligen portföljens koldioxidavtryck med hjälp av rapporterad och estimerad utsläppsinformation
  • AP6 har uttryckt stöd för TCFD:s rekommendationer för hur företag och investerare bör rapportera kring klimatrelaterade risker och möjligheter

AP6:s hållbarhetsrapportering