22 februari, 2019

Klimat

AP6 har sedan 2015 tagit en aktiv roll i att driva klimatfrågan inom onoterade investeringar. Den pågående klimatförändringen utmanar grunden till framtida ekonomiskt välstånd genom att den undergräver det stabila klimat som krävs för mänsklig aktivitet. För AP6, en del av det svenska pensionssystem som ska trygga pensioner för många generationer framåt, har klimatfrågan hög prioritet. Att förvalta pensionspengar kräver ett långsiktigt perspektiv, som innefattar att jordens resurser räcker till framtida generationer och att klimat, natur och ekosystem är i balans.
Bolagen AP6 investerar i kan både påverka klimatet och påverkas av klimatförändringar. Det senare kan handla om påverkan på bolagens verksamhet från ökat extremväder och ökande temperaturer, men också påverkan från förändrade skatter och avgifter eller andra legala krav. Övergången till en klimatneutral ekonomi skapar också möjligheter inom exempelvis energieffektivisering, innovation och nya affärsområden.
Enligt AP6:s uppförandekod ska ”AP6 aktivt verka för att företag och fonder, som ingår i AP6:s investeringar, identifierar och vidtar åtgärder avseende klimatrelaterade risker och möjligheter”. Mål för klimatarbetet har fastslagits av AP6:s styrelse. AP6 granskar olika klimatrelaterade risker och möjligheter som kan påverka investeringsbeslutet eller planen för ägandet. Det kan handla om att utvärdera en partners inställning till investeringar i fossil energi eller arbetet med energieffektivisering i portföljbolagen. Ett annat exempel är att ställa relevanta frågor kring klimatförändringars effekter på fasta tillgångar, eller på råvaror som ett bolag är beroende av, något som kan ha stor betydelse för leveranskapacitet och kostnader vilket i slutänden påverkar avkastningen för investerare. Likaså är klimat en del av uppföljningen efter investering. Sedan 2016 är klimat en del av den årliga ESG-utvärderingen. 2019 var första året som resultatet av utvärderingens klimatdel sammanställdes och kommunicerades till deltagande fonder. En ny trend bland fonderna i portföljen är att söka kvantifiera klimatrisken i portföljen enligt olika klimatscenarier. Därtill ökar kraven på mätning och rapportering av koldioxidutsläpp från bolag i fonderna. Däremot är det än så länge få fonder som stödjer sina bolag med strategier för övergång till förnyelsebar energi eller att göra utsläppsminskningsplaner som överensstämmer med globalt satta mål för växthusgasutsläpp.

 

 

Klimataspekt – integrerad del av investeringsprocessen

 • Mål för klimatarbetet har fastslagits av AP6:s styrelse.
 • Enligt AP6:s uppförandekod ska ”AP6 aktivt verka för att företag och fonder, som ingår i AP6:s investeringar, identifierar, och vidtar åtgärder avseende, klimatrelaterade risker och möjligheter”.
 • AP6 har integrerat klimatfrågan i utvärderingen av nya investeringar och granskar olika klimatrelaterade risker och möjligheter som kan påverka investeringsbeslutet eller planen för ägandet.
  Frågor kring klimatrelaterade risker och möjligheter ingår i underlaget för den årliga hållbarhetsutvärderingen av fondförvaltarna i portföljen.
 • AP6 arbetar för att visa på klimatfrågans betydelse ur ett investerarperspektiv och för ökad transparens kring rapportering av miljöpåverkan.

Koldioxidavtryck – ett sätt att efterfråga transparens

 • Från AP6:s perspektiv handlar mätningen av koldioxidavtrycket framförallt om att efterfråga större transparens från onoterade bolag och riskkapitalfonder, samt att verka för att klimatfrågan i ett större perspektiv får ökad uppmärksamhet inom riskkapitalbranschen.
 • Jämfört med börsnoterade bolag är det mindre vanligt att onoterade bolag rapporterar sina koldioxidutsläpp. Till viss del beror det på en lägre grad av publik rapportering rent generellt. Onoterade bolag har inte heller samma krav på sig – från ägare, konsumenter, frivilligorganisationer och andra – att mäta och rapportera koldioxidutsläpp. Det faktum att det är relativt ovanligt att mäta sina utsläpp gör att tillgången på information är begränsad.
 • För att upprätta ett koldioxidavtryck för AP6:s onoterade portfölj, har den rapporterade informationen om portföljbolagens koldioxidutsläpp kombinerats med uppskattade koldioxidutsläpp.
 • För en investerare i onoterade bolag med ett begränsat antal investeringar, kan stora variationer uppstå vid försäljning av ett bolag i en bransch och köp av ett bolag i en annan bransch. Koldioxidavtrycket blir därför ett trubbigt verktyg för att mäta exempelvis en onoterad portföljs klimatpåverkan över tid. Dessutom fångar inte koldioxidavtrycket klimatrelaterade fysiska risker som torka eller översvämning.
 • Mätningen av AP6:s onoterade portfölj görs varje år med hjälp av senast tillgängliga koldioxiddata, allt enligt en överenskommelse mellan övriga svenska AP-fonder.

Fossila bränslen

 • AP6 har ytterst få investeringar i energisektorn totalt (1,5 % av förvaltat kapital per 2019-12-31), varav de flesta finns inom segmentet tjänster/service till utvinningsverksamhet. Därigenom har AP6 en förhållandevis liten exponering direkt mot utvinning och distribution av fossila bränslen.
 • AP6 har generellt sett inte en positiv syn på investeringar i fossila bränslen och har vid olika tillfällen tackat nej till investeringar kopplade till fossila bränslen. Bakgrunden är fossila bränslens påverkan på klimatet och risken för så kallade strandade tillgångar. Det vill säga att exempelvis investeringar i fossila tillgångar inte kan utvinnas, som en konsekvens av en global koldioxidbudget. Till detta kommer även andra finansiella risker.