22 februari, 2019

Klimat

 

Kärnan i AP6:s fokus på klimat är att visa på klimatfrågans betydelse ur ett investerarperspektiv samt att verka för ökad transparens kring klimatrelaterade frågor.
AP6 välkomnar de  rekommendationer som lanserats kring hur företag och investerare kan rapportera klimatrelaterad information. Bakom de nya rekommendationerna står the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (för mer information www.fsb-tcfd.org).

Klimataspekt – integrerad del av investeringsprocessen

 • Mål för klimatarbetet har fastslagits av AP6:s styrelse.
 • Enligt AP6:s uppförandekod ska ”AP6 aktivt verka för att företag och fonder, som ingår i AP6:s investeringar, identifierar, och vidtar åtgärder avseende, klimatrelaterade risker och möjligheter”.
 • AP6 har integrerat klimatfrågan i utvärderingen av nya investeringar och granskar olika klimatrelaterade risker och möjligheter som kan påverka investeringsbeslutet eller planen för ägandet.
  Frågor kring klimatrelaterade risker och möjligheter ingår i underlaget för den årliga hållbarhetsutvärderingen av fondförvaltarna i portföljen.
 • AP6 arbetar för att visa på klimatfrågans betydelse ur ett investerarperspektiv och för ökad transparens kring rapportering av miljöpåverkan.

Koldioxidavtryck – ett sätt att efterfråga transparens

 • Från AP6:s perspektiv handlar mätningen av koldioxidavtrycket framförallt om att efterfråga större transparens från onoterade bolag och riskkapitalfonder, samt att verka för att klimatfrågan i ett större perspektiv får ökad uppmärksamhet inom riskkapitalbranschen.
 • Jämfört med börsnoterade bolag är det mindre vanligt att onoterade bolag rapporterar sina koldioxidutsläpp. Till viss del beror det på en lägre grad av publik rapportering rent generellt. Onoterade bolag har inte heller samma krav på sig – från ägare, konsumenter, frivilligorganisationer och andra – att mäta och rapportera koldioxidutsläpp. Det faktum att det är relativt ovanligt att mäta sina utsläpp gör att tillgången på information är begränsad.
 • För att upprätta ett koldioxidavtryck för AP6:s onoterade portfölj, har den rapporterade informationen om portföljbolagens koldioxidutsläpp kombinerats med uppskattade koldioxidutsläpp.
 • För en investerare i onoterade bolag med ett begränsat antal investeringar, kan stora variationer uppstå vid försäljning av ett bolag i en bransch och köp av ett bolag i en annan bransch. Koldioxidavtrycket blir därför ett trubbigt verktyg för att mäta exempelvis en onoterad portföljs klimatpåverkan över tid. Dessutom fångar inte koldioxidavtrycket klimatrelaterade fysiska risker som torka eller översvämning.
 • Mätningen av AP6:s onoterade portfölj görs varje år med hjälp av senast tillgängliga koldioxiddata, allt enligt en överenskommelse mellan övriga svenska AP-fonder.

Fossila bränslen

 • AP6 har ytterst få investeringar i energisektorn totalt (1,7 % av förvaltat kapital per 2018-12-31), varav de flesta finns inom segmentet tjänster/service till utvinningsverksamhet. Därigenom har AP6 en förhållandevis liten exponering direkt mot utvinning och distribution av fossila bränslen.
 • AP6 har generellt sett inte en positiv syn på investeringar i fossila bränslen och har vid olika tillfällen tackat nej till investeringar kopplade till fossila bränslen. Bakgrunden är fossila bränslens påverkan på klimatet och risken för så kallade strandade tillgångar. Det vill säga att exempelvis investeringar i fossila tillgångar inte kan utvinnas, som en konsekvens av en global koldioxidbudget. Till detta kommer även andra finansiella risker.