17 juni, 2024

Utredning om AP-fonder presenterad

2024-06-17

I slutet av 2023 meddelade finansdepartementet att en utredare har fått i uppdrag att se över AP-fondernas verksamhet för att modernisera och effektivisera förvaltningen av pensionsfonderna. Rapporten har överlämnats till finansdepartementet den 17 juni.

Utredning om AP-fondernas framtida organisation

Utredningen innehåller fyra förslag som föreslås bli föremål för ytterligare utredning av ägaren. Sammanfattningsvis handlar de förslag som berör AP6 om ett ”Bättre utnyttjande av Sjätte AP-fondens specialistkompetens i högavkastande onoterade aktier”.

Förenklad sammanfattning av utredningens huvudsakliga förslag.

1. AP6 konsolideras in i AP2

• En större och bredare fond med många olika tillgångsslag ger många fördelar (likviditetsförvaltning och valutariskhantering) och vissa stordriftsfördelar vilket ökar kostnadseffektiviteten…
• … men den konsoliderade fondens uppdrag kommer över tid att leda till att portföljen av onoterade aktier, riskkapitalfonder/sidoinvesteringar minskar. Detta leder sannolikt till att onoterade aktiers andel i buffert systemet också minskar.

2. AP6 består och integreras i buffertfondssystemet

• Sjätte AP-fondens specialistkompetens (onoterade aktier, riskkapitalfonder/sidoinvesteringar) tillvaratas och ställs till förfogande till övriga AP-fonder och de onoterade aktiernas andel i buffertsystemet består.
• … men fördelarna med att vara del av en större, bredare fond tillvaratas inte. För att motverka detta föreslås att kravet på valutasäkring slopas och att fonden ges lånerätt i Riksgälden.

3. En av AP-fonderna i Stockholm avvecklas och dess verksamhet och kapital förs över till en eller två av de kvarvarande Stockholmsfonderna

• Stor potential till effektiv, rationell och ändamålsenlig förvaltning av kapitalet och på sikt högre nettoavkastning.
• … samtidigt är det en komplex process, med avsevärda direkta kostnader och betydande risker – som måste omhändertas – för att inte riskera förlorad avkastning under genomförandet.

4. Ökad samverkan mellan AP-fonder

• För att i möjligaste mån utnyttja stordriftsfördelarna ska Stockholmsfonderna samlokaliseras och samverka med varandra när det gäller stödfunktioner av administrativ art. Samarbetet bör också utökas på områden närmare förvaltningen, utan att fondernas oberoende äventyras. På så sätt ökas kostnadseffektiviteten, till lägre risk än i konsolideringsalternativet.
• …men stordriftsfördelar inom kapitalförvaltningen tas inte tillvara.

Ta del av pressträffen på finansdepartementet

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@ap6.se