22 februari, 2019

Starkt resultat 2018

2019-02-22
Bokslutskommuniké för 2018

Starkt resultat och hög investeringstakt

2018 summeras som ett bra år för Sjätte AP-fonden (AP6). Värdeutvecklingen har varit god tvärs innehavsportföljen. Årets avkastning uppgick till 9,6 procent. Investeringstakten har varit hög, både för direktinvesteringar och fondinvesteringar.

Nettoresultatet för 2018 uppgick till 3 042 miljoner kronor (3 470) vilket motsvarar en avkastning om 9,6 procent (12,3). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 93 miljoner kronor (86).

– Årets avkastning är ett resultat av de senaste årens målmedvetna arbete med att bygga en attraktiv portfölj av innehav, samt att utveckla samarbeten med ledande fondaktörer inom de delsegment och geografier som är relevanta för AP6. Dessa samarbeten har liksom tidigare år gett upphov till intressanta möjligheter att investera direkt i onoterade bolag, säger Karl Swartling, vd för Sjätte AP-fonden.

Värdeutvecklingen för de fonder och bolag som AP6 investerat i har varit stark under året. Avkastningen på det kapital som är sysselsatt i dessa onoterade investeringar blev 16,1 procent (20,3) för året. AP6 är en stängd fond vilket gör det relevant att skilja på sysselsatt kapital och likviditeten, då balansen mellan dessa kan variera kraftigt över åren baserat på exempelvis stora avyttringar. Den tillfälliga överlikviditeten, som är ett resultat av tidigare års omställning till nuvarande strategi, fortsätter att minska enligt plan. Under året var investeringstakten hög och ett tiotal nya fondutfästelser slutfördes, samtidigt som tio nya direktinvesteringar genomfördes.

AP6:s avkastning ska ses i ett långsiktigt perspektiv, då det tar lång tid att skapa och realisera värde i onoterade investeringar. Sett över de senaste fem åren har den årliga avkastningen på sysselsatt kapital varit 13,2 procent (11,6), vilket står sig väl i förhållande till den europeiska Private Equity-branschen.

AP6 Årsredovisning 2018 (PDF)

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: +46 708 – 74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se

 

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 investerar både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet. Enda AP-fonden som enligt lag är specialiserad på att investera i onoterade tillgångar.