21 februari, 2022

Långsiktig och konsekvent genomförd strategi skapar ett resultat om 22 miljarder kronor för AP6

Bokslutskommuniké för 2021
2022-02-21

Såväl resultat som avkastning för 2021 blev det högsta någonsin med drygt 22 miljarder kronor i resultat och drygt 49 procent i avkastning. AP6 har sedan start skapat en avkastning om 57 miljarder till pensionssystemet varav merparten inom ramen för den omlagda strategin sedan 2012.

– 2021 har för AP6 inneburit det högsta resultatet och den högsta avkastningen någonsin.  En väl genomtänkt och långsiktig strategi i kombination med gedigen kompetens ger fullt genomslag när portföljen gynnas av en mycket stark marknad med en hög likviditet, säger Katarina Staaf, VD Sjätte AP-fonden.

Nettoresultat för 2021 uppgick till 22,2 miljarder kronor (7,6) vilket motsvarar en avkastning om 49,1 procent (20,4). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 98 miljoner kronor (89).
Den senaste femårsperioden har portföljen gett en årlig avkastning om 19,1% i genomsnitt.

– För att kunna investera inom onoterat krävs långsiktiga och stabila förutsättningar i kombination med en mycket långsiktig strategi. Vad resultatet och investeringsportföljen också visar är att det tar mycket lång tid att ställa om en portfölj inom private equity. Omställningen av vår portfölj inleddes 2012, säger Katarina Staaf, VD Sjätte AP-fonden.

Långsiktigheten illustreras av att en enskild fondutfästelse sträcker sig över 7-10 år och en enskild co-investering har en innehavstid om 3-5 år. En viktig del i strategin är kombinationen av högkvalitativa fondutfästelser och co-investeringar där hållbarhet är fullt integrerat genom hela investeringsprocessen och ägandefasen.


Under 2021 redovisade Riksrevisionen sin utredning rörande hållbarhetsarbetet inom AP-fonderna. Riksrevisionen föreslog att regeringen kompletterade AP6:s lagstiftning med att omfatta hållbarhet för att ytterligare stödja det arbete som bedrivs. Ett nytt lagförslag har lagts fram, vilket om det antas, träder i kraft den första juli 2022. AP6 som sedan snart ett decennium arbetar med hållbarhet integrerat i investeringsverksamheten, välkomnar att hållbarhetsfokus även uppmärksammas i fondens lagstiftning.

Årsredovisning för 2021 finns tillgänglig som pdf på www.ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. En viktig del i strategin är kombinationen av högkvalitativa fondutfästelser och co-investeringar där hållbarhet är fullt integrerat genom hela investeringsprocessen och ägandefasen. Sedan starten har AP6 bidragit med 57 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2021/22 uppgå till 67,3 miljarder kronor.