23 februari, 2024

Konsolidering under ett utmanande år

Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-23 

Under ett år som 2023, som kantades av en rad olika utmaningar, redovisar AP6 ett positivt nettoresultat om 2,1 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet ökade under 2023 och uppgår till 70,7 miljarder kronor. AP6:s femårsavkastning uppgår till 15,3 procent vilket överstiger målet om 11,4 procent. AP6 har skapat ett positivt nettoresultat varje år under det senaste decenniet.

– Marknaden för private equity har saktat ned. Vi har under året investerat knappt en miljard kronor i co-investeringar och cirka 4,5 miljarder i fondutfästelser. Det är konservativt ur vårt perspektiv och visar den konsolidering som vi arbetar med och som vi bedömer kommer skapa en bra grund för en ännu starkare portföljuppbyggnad under de kommande åren, säger Katarina Staaf, VD Sjätte-AP-fonden.

Under 2023 har marknaden präglats av låg transaktionstakt. Det har gjorts färre transaktioner än ett normalt år vilket har påverkat den onoterade marknaden genom färre distributioner, färre nyinvesteringar och därmed längre fondresningscykler, till skillnad mot de onormalt korta fondcykler som förekommit under senare år. Det icke ändamålsenliga lagkravet om valutasäkring har inneburit att AP6 har behövt vara mycket återhållsamma med nya co-investeringar under 2023 då likviditeten har tagits i anspråk för valutasäkringar. AP6 är en så kallad stängd fond där lagstiftaren är införstådd med att det inte är möjligt att ta ut likviditet löpande på det sätt som sker från övriga AP-fonder. Krav på omfattande valutasäkring medför en stor likviditetspåverkan i tider med volatila valutakurser.

Nettoresultatet för 2023 uppgick till 2,1 miljarder kronor (1,3) vilket motsvarar en avkastning om 3,0 procent (1,9). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 104 miljoner kronor (104). Den femåriga genomsnittliga avkastningen uppgick till 15,3 procent vilket överstiger målet för 2023 som var 11,4 procent.

Private equity är ett långsiktigt tillgångsslag varför enskilda år bör tillmätas mindre betydelse. Det sysselsatta kapitalet för segmentet venture visar en genomsnittlig femårsavkastning om 21,6 %. Motsvarande femårssiffra för buyout är 20,5 % (varav co-investeringar 22,2 %) och secondary 16,6 %. Den totala sysselsatta portföljen visar en genomsnittlig femårsavkastning om 20,4 %. Det sysselsatta kapitalet uppgick till 67,7 miljarder kronor, varav 25,7 miljarder utgörs av co-investeringar.

En utredare erhöll i slutet av oktober 2023 i uppdrag att se över AP-fondernas verksamhet i syfte att modernisera och effektivisera förvaltningen av AP-fonderna.
– Att det finns moderniseringsbehov är uppenbart, valutasäkringskravet för vår investeringsportfölj är ett tydligt exempel på det. Oavsett vilken lösning det blir, räknar vi med att AP6:s gedigna kompetens, strukturkapital och framgångsrika strategi inom private equity kommer att beaktas. Vi har från ett initialt kapital om 10,4 miljarder skapat drygt 60 miljarder kronor i avkastning och bidragit genom vår framgångsrika strategi och investeringsfilosofi med en positiv absolutavkastning varje år under det senaste decenniet, säger Katarina Staaf, VD Sjätte AP-fonden.

AP6 har varken in- eller utflöden då fonden är stängd. För att hantera skillnaden i likviditetshantering krävs en likviditetsbuffert i syfte att löpande möta investeringsåtaganden, vilka kan variera över tid.
Långsiktigheten illustreras av att en enskild fondutfästelse sträcker sig över 10–15 år och en enskild co-investering har en innehavstid om 3–8 år. En viktig del i strategin är kombinationen av högkvalitativa fondutfästelser och co-investeringar där hållbarhet är fullt integrerat genom hela investeringsprocessen och ägandefasen.

Årsredovisning för 2023 finns tillgänglig som pdf på www.ap6.se

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6:  0708 – 74 10 48 ulf.lindqvist@ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. En viktig del i strategin är kombinationen av högkvalitativa fondutfästelser och co-investeringar där hållbarhet är fullt integrerat genom hela investeringsprocessen och ägandefasen. Sedan starten har AP6 bidragit med 60,3 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2023/24 uppgå till 70,7 miljarder kronor.