17 mars, 2020

Klimatrapportering

AP6 har uttryckt stöd för de internationella rekommendationer för hur företag och investerare bör rapportera i sin finansiella rapportering kring klimatrelaterade risker och möjligheter. Rekommendationerna har tagits fram av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och rekommenderar rapportering inom styrning, strategi, riskhantering samt mätetal och mål. Rekommendationerna omfattar bland annat redovisning av koldioxidavtryck och analys av framtida klimatrelaterade risker som kan påverka bolagen i portföljen och därmed portföljens avkastning. AP6 har under 2019 gjort en första, mycket översiktlig analys av fysiska klimatrisker i vilken indikerar medelhöga risker i knappt halva portföljen. Att på portföljnivå kartlägga andra klimatrisker såsom förändrade konsumentbeteenden eller ökad reglering av produkter och utsläpp, bedöms ännu inte genomförbar i AP6:s portfölj.
Kärnan i AP6:s fokus på klimat är att visa på klimatfrågans betydelse ur ett investerarperspektiv samt att verka för ökad transparens kring klimatrelaterade frågor. AP6 välkomnar de rekommendationer som lanserats kring hur företag och investerare kan rapportera klimatrelaterad information. Bakom de nya rekommendationerna står the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (för mer information www.fsb-tcfd.org).

(Förstora genom att klicka på diagram)