9 mars, 2020

Jämställdhet och mångfald

Sedan ett antal år har jämställdhet och mångfald varit ett fokusområde för AP6:s hållbarhetsarbete. Utöver att förändra AP6:s förhållningssätt internt, bland annat genom att ställa krav på ökad mångfald i AP6:s rekryteringsprocesser, söker AP6 påverka portföljen till ökad jämställdhet och mångfald. Sedan 2016 ingår jämställdhet och mångfald som ett standardinslag i granskning och uppföljning av investeringar där investeringsorganisationen ställer frågor inför och efter en investering om vad som görs för att öka mångfalden i fonder och portföljbolag. AP6:s styrelse har även formulerat specifika mål avseende jämställdhet och mångfald i portföljen.

AP6 kan 2019 för första gången redovisa hur jämställda investeringsteam och ledning är i de fonder som AP6 investerar i. Övergripande information om fondernas arbete med att öka mångfalden i sina portföljbolag samt om de rapporterar till investerare, kan också visas. Förhoppningen är att se en positiv utveckling över tid. Redan nu är det tydligt att det finns en vilja hos fonder och bolagen att öka mångfalden. Det finns en medvetenhet om att större mångfald bland de anställda gör organisationen mer attraktiv för yngre generationer samt ger bättre beslut och bättre resultat på lång sikt. De fonder som har arbetat aktivt med att öka jämställdheten i sina organisationer börjar se resultat.

 

Tre röster som jämställdhet och mångfald i private equity. Emma Watford (Bridgepoint), delade insikter och reflektioner tillsammans med Kara Helander (Carlyle Group) och Julie Richardson (SVB Capital). BILD: JOHAN OLSSON

Rundabordssamtal om jämställdhet och mångfald

AP6:s tredje rundabordssamtal kring jämställdhet och mångfald i private equity (2019) välkomnade 33 deltagare från 20 nordiska, europeiska och amerikanska fonder inom private equity och venture capital. Syftet var att dela erfarenheter av praktiskt arbete och konkreta resultat avseende jämställdhet och mångfald i branschen, att lära från och inspireras av varandra. Bland slutsatserna kan nämnas att jämställdhet och mångfald numera bedöms vara nyckelkomponenter i rekrytering och konkurrenskraft. Det noterades också att flera private equity-aktörer idag kan visa tydlig utveckling avseende ökande jämställdhet i sina investeringsteam. Framgångsreceptet bakom den positiva utvecklingen handlar om tydliga ambitioner och målsättningar från ledningen på firmorna i kombination med vetenskapligt grundade metoder. Exempel kan vara att involvera skeptiker i arbetet, att göra all rekrytering och alla personalpolicys könsneutrala och inkluderande, att fördela arbete systematiskt och undvika frivillig handuppräckning för diverse uppgifter. Att dela med sig av erfarenheter och kunskap är ett sätt att tillsammans hitta vägar att göra riskkapitalbranschen mer attraktiv för medarbetare med olika bakgrund och kompetens.