9 mars, 2020

Jämställdhet och mångfald

Ett fokusområde för AP6:s hållbarhetsarbete både för investeringar och den egna organisationen

  • Sedan 2016 ingår jämställdhet och mångfald som ett obligatoriskt inslag i granskning och uppföljning av investeringar. AP6 ställer frågor inför och under investeringar om vad som görs för att främja jämställdhet och mångfald hos både förvaltare och bolag, samt bidrar med goda exempel.
  • I linje med föregående års utvärdering påvisar amerikanska fonder en jämnare könsfördelning än europeiska. Skillnader har också noterats inom olika investeringsstrategier där investerare inom venture har mer jämställda organisationer än buyout.
  • Ungefär tre fjärdedelar av fonderna anger att de arbetar aktivt med att stödja portföljbolagen att öka jämställdhet och mångfald samt att de rapporterar om jämställdhet och mångfald till investerare.
  • Det finns en tydlig medvetenhet hos fonderna och bolagen om att jämställda organisationer med hög grad mångfald attraherar de bästa talangerna och bidrar till bättre beslut och resultat på lång sikt.
  • Jämställdhet och mångfald är självklara områden att fokusera på för AP6 vad gäller den egna arbetsmiljön. En professionell organisation som strävar efter att förbättra sig tar alltid tillvara den samlade erfarenheten och kompetensen hos medarbetarna. Olika erfarenheter och bakgrund tillför nya perspektiv när det gäller att analysera och utvärdera olika alternativ, detta gäller oberoende frågeställning
  • Läs mer om arbetet med jämställdhet och mångfald i årsredovisningen för 2021

Utdrag ur AP6:s årliga ESG-utvärdering för 2021, cirkeldiagram visar andel av antal förvaltare.

 

 

 

Vid uppföljning av jämställdhet för 2021 i AP6:s fondinvesteringar noteras att andelen kvinnor har ökat med 20% (från 10% till 12%) på ledningsnivå respektive 8% (från 25% till 27%) i investeringsteamen jämfört med 2020 då det kvantitativa målet om 10% årlig ökning antogs.