26 februari, 2021

Högsta avkastningen hittills för AP6

Bokslutskommuniké för 2020

2021-02-26

Under ett år som dominerades av den globala pandemin, visade AP6:s väldiversifierade investeringsportfölj av private equity-investeringar en tydlig styrka och motståndskraft. Noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar har skapat det hittills starkaste resultatet där årets avkastning uppgår till 20,4 procent (8,2). Den senaste femårsperioden har totalportföljen gett en genomsnittlig årlig avkastning om 11,3 procent (9,8).

Nettoresultat för 2020 uppgick till 7 649 miljoner kronor (2 858) vilket motsvarar en avkastning om 20,4 procent (8,2). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 89 miljoner kronor (95).

– Vår konsekventa strategi med en väl sammansatt investeringsportfölj har under ett utmanande år visat styrka och god värdetillväxt. Portföljstrategin med noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar med våra långsiktiga fondrelationer, har skapat det hittills starkaste resultatet om 7,6 miljarder kronor och en avkastning på 20,4 procent, säger Katarina Staaf, vd för Sjätte AP-fonden (AP6).

Året summerade till fondutfästelser om cirka 7 miljarder kronor vilket är högre än föregående år och co-investeringar om cirka 2 miljarder kronor, vilket är i nivå med föregående år. Sammanfattningsvis en bra investeringstakt under ett mycket speciellt år.

AP6:s uppdrag är att helt fokusera på investeringar i onoterade tillgångar vilka är illikvida och avkastningen bör mätas långsiktigt. Den generellt lägre volatiliteten, jämfört med noterade bolag, i kombination med den långa tidshorisonten gör tillgångsslaget attraktivt för pensionskapital.

AP6:s modell är att integrera hållbarhetsarbetet i investeringsverksamheten. I alla investeringsmöjligheter som utvärderas ingår hållbarhet som en likvärdig faktor i den bedömning som ligger till grund för beslut. AP6 har en uppförandekod som tillsammans med investeringspolicyn och dess exkluderingskriterier utgör grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef: 0708 – 74 10 48
ulf.lindqvist@ap6.se

Årsredovisningen finns tillgänglig som pdf på AP6:s hemsida