27 februari, 2020

Hög investeringstakt och stabil avkastning

Bokslutskommuniké för 2019
2020-02-27

En god resultatutveckling i portföljen och ett antal avyttringar summerar årets avkastning till 8,2 procent (9,6). Den senaste femårsperioden har totalportföljen gett en genomsnittlig årlig avkastning om 9,8 %.

Nettoresultatet för 2019 uppgick till 2 858 miljoner kronor (3 042) vilket motsvarar en avkastning om 8,2 procent (9,6). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 95 miljoner kronor (93).

Under 2019 var både investerings- och försäljningstakten mycket hög. 8,1 miljarder kronor i nya investeringar har genomförts i fond- och direktinvesteringsportföljen. Samtidigt har försäljningar genomförts för 5,6 miljarder kronor. Genom dessa transaktioner har diversifieringen och breddningen av portföljen kommit att förstärkas ytterligare samt gjort portföljen mindre konjunkturkänslig och med en större exponering i bolag och branscher som skapar värde från underliggande långsiktiga trender.

AP6:s uppdrag är att helt fokusera på investeringar i onoterade tillgångar vilka är illikvida och avkastningen bör mätas långsiktigt. Den generellt lägre volatiliteten, jämfört med noterade bolag, i kombination med den långa tidshorisonten gör tillgångsslaget attraktivt för pensionskapital.

– Vi investerar i fonder som är duktiga på värdeskapande i deras investeringar. Vissa av dessa bolag har AP6 även valt att investera direkt i. Med årets investeringar och försäljningar i kombination med de som genomförts under senare år, bygger vi successivt en robust portfölj med god långsiktig potential, säger Katarina Staaf, vd för Sjätte AP-fonden.

AP6 har sedan länge integrerat hållbarhetsarbetet med investeringsverksamheten. PRI, som utgår från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, valde under året ut AP6 till att ingå i PRI Leaders’ Group tillsammans med ett 50-tal andra kapitalägare. Gruppen anses ligga i framkant när det gäller arbetet med ansvarsfulla investeringar.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708 – 74 10 48

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. AP6 investerar i fonder och direkt i bolag. Sedan starten har AP6 bidragit med dryga 27 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2019/20 uppgå till 37,5 miljarder kronor.