22 februari, 2019

Koldioxidavtryck – Portfölj

AP6 har uppmätt koldioxidavtryck för den onoterade portföljen sedan 2014. Koldioxidavtrycket är ett av de verktyg AP6 använder för att efterfråga större transparens avseende koldioxidutsläpp från onoterade bolag. Genom att efterfråga ökad transparens på området verkar AP6 också för att klimatfrågan i ett större perspektiv får ökad uppmärksamhet inom riskkapitalbranschen.
För att upprätta ett koldioxidavtryck för AP6:s onoterade portfölj har den rapporterade informationen om portföljbolagens koldioxidutsläpp kombinerats med uppskattade koldioxidutsläpp. Detta enligt samma metod som använts tidigare år. Mätningen görs per den sista december varje år med hjälp av senast tillgängliga koldioxiddata. Allt enligt en överenskommelse mellan övriga svenska AP-fonder.
AP6:s koldioxidavtryck för 2018 motsvarar ungefär 30 procent av koldioxidavtrycket från en lika stor investering enligt ett globalt index för börsnoterade bolag. Delvis förklaras den låga koldioxidintensiteten av måttet ”koldioxidintensitet – viktat medeltal”. Portföljbolagens koldioxidintensitet är helt enkelt relativt låg, oavsett ägarandel.
Trots ökade krav från både riskkapitalfonder och samhället i stort på mätning och rapportering av koldioxidutsläpp, konstaterar AP6 att det är fortsatt få bolag som mäter och rapporterar denna information. AP6 noterar dock att flera fondförvaltare i AP6:s portfölj systematiskt samlar in information om koldioxidutsläpp från sina portföljbolag, men informationen är av varierande kvalitet och når inte alltid AP6.