22 februari, 2019

Koldioxidavtryck – Portfölj

AP6:s koldioxidavtryck för 2019 (Scope 1 och 2) motsvarar 29 procent av koldioxidavtrycket från en lika stor investering enligt ett globalt index för börsnoterade bolag, och 63 procent av koldioxidavtrycket från motsvarande investering i ett lågkoldioxidindex. Generellt kan sägas att bolagen i AP6:s portfölj i många fall släpper ut låga nivåer av växthusgaser från sin direkta verksamhet. Större utsläpp kan vara kopplade till bolagens värdekedja, varvid AP6 under 2019 även genomfört en uppskattning av indirekta utsläpp (scope 3). Under 2019 kom AP6 och AP1-4 överens om att börja visa förändring av koldioxidavtryck som ett tillägg till en tidigare överenskommelse om årsvis redovisning av koldioxidavtryck. Med det nya sättet att redovisa kan utläsas att förändringen av AP6:s koldioxidavtryck kommer både från förändringar i portföljens innehåll och från förändringar i bolagens utsläpp.
Inom den typ av investeringar som AP6 gör är det ovanligt med utvinning av råvaror. Investeringar i energisektorn står för 1,5 % av förvaltat kapital per 2019-12-31, framförallt inom segmentet tjänster/service till utvinningsverksamhet. Inom det segmentet finns också exempel på bolag som i ökande grad får sina intäkter från förnyelsebara energislag såsom havsbaserad vindkraft. AP6 har generellt inte en positiv syn på investeringar i fossila bränslen och har vid olika tillfällen tackat nej till relaterade investeringar. Bakgrunden är fossila bränslens påverkan på klimatet och risken för så kallade strandade tillgångar (exempelvis investeringar i fossila tillgångar som inte kan utvinnas mot bakgrund av en global koldioxidbudget). Till detta kommer även andra finansiella risker.

(Klicka på diagram för förstoring)