18 februari, 2022

Förslag om nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden överlämnas till Lagrådet

Sjätte AP-fonden (AP6) välkomnar förslaget att förtydliga fondens uppdrag avseende föredömlig förvaltning och ansvarsfulla investeringar i linje med vad som redan gäller för Första till Fjärde AP-fonderna.

AP6 har i sitt remissvar ställt sig bakom förslaget.
Läs remissvaret.


I en lagrådsremiss (2022-02-18) föreslår regeringen att det ska införas ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden. Syftet med förslaget är att förstärka och förtydliga regelverket kring Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete.
Sjätte AP-fonden förvaltar en del av buffertkapitalet i inkomstpensions­systemet, vid utgången av 2020 sammanlagt ca 45,2 miljarder kronor. Till skillnad från övriga AP-fonder är Sjätte AP-fonden den enda som enbart investerar i onoterade tillgångar. Det övergripande målet för fonden är att skapa långsiktigt hög avkastning med tillfredsställande riskspridning genom investeringar på riskkapitalmarknaden. I den lagrådsremiss som nu överlämnas till Lagrådet, föreslås att det ska införas ytterligare ett mål som innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det betyder att Sjätte AP-fonden ska integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter, så kallade ESG-frågor, i förvaltningen av fondmedlen. Det nya målet motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019. Regeringen föreslår också att Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.