19 maj, 2022

Fondinvestering

Marknadskartläggning − När nya fonder ska adderas till portföljen sker en marknadskartläggning. Initialt kan denna innehålla ett mycket stort antal fonder som bedöms som intressanta och attraktiva. Tillvägagångssättet är att inledningsvis tillämpa en bred urvalsprincip i syfte att säkerställa att bedömningen görs utifrån ett tillräckligt stort antal aktörer. Därefter smalnas urvalsprocessen av. I takt med att marknadskartläggningen fortskrider faller fonder successivt bort.

Urval − Beslut om fondinvestering föregås av ett omfattande arbete som kan sträcka sig över flera år. Ett selektivt urval av fonder tillämpas med fokus på högavkastande aktörer som prioriterar arbetet med hållbarhet. AP6 har utvecklat egna modeller för att följa och analysera hur fonder arbetar med att skapa värde hos portföljbolag och hur fonder arbetar med hållbarhetsfrågor dels från ett portföljperspektiv, dels på bolagsnivå.

Utvärderingsfas − Efter att antalet fonder minskats under den initiala urvalsprocessen vidtar en detaljerad utvärderingsfas. AP6 arbetar med enhetliga processer vid bedömningen av olika investeringsalternativ. En fonds strategi och marknadsposition bedöms. När det gäller investerings-process och ägande sker en genomgång av strukturkapital, värdeskapande och hur fonden följer upp avvikelser. Ett viktigt område är avkastning där fonden bland annat granskas utifrån vilka resurser som finns för att utveckla portföljbolag, hur väl investeringarna följer fondens strategi, hur långa innehavstiderna är och fondens syn på diversifiering. Möjligheter till co-investeringar ses som en mycket viktig aspekt. AP6:s investeringsmodell bygger på att hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocess, ägandefas och avyttring. Med detta som utgångspunkt granskas fondens ambitionsnivå och processer för hållbarhet, i vilken utsträckning fonden är ansluten till internationella standarder och ramverk samt vilka resurser som är dedikerade till hållbarhet.