26 maj, 2023

Extern kontroll

Revision

Revisorerna i AP6 utses av regeringen. I revisorernas uppdrag ingår granskning av den löpande verksamheten, förvaltning-en, årsbokslutet samt årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig om räkenskaps-handlingarna och förvaltningen på grundval av revisionen. I uppdraget ingår också att granska att AP6 följer vedertagna redovisnings- och värderingsprinciper samt att upprättade räkenskapshandlingar ger en rättvisande bild av verksamheten. I tillägg till revisorernas granskningsuppdrag, uttalar sig revisorerna även om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats eftersom AP6 på frivillig grund valt att hållbarhets-rapportera i enlighet med ÅRL.
Revisorerna avger en revisionsberättelse över sin granskning och rapporterar direkt till styrelsen minst en gång per år samt avger skriftlig rapport avseende förvaltnings- och bokslutsrevisionen då styrelsen även ges tillfälle att ställa frågor till revisorerna utan att ledningen är närvarande. Därtill rapporterar revisorerna muntligt till finans-departementet en gång per år.

Regeringens utvärdering

Utöver styrelsens egen utvärdering genomför finansdepartementet, på uppdrag av regeringen, en årlig utvärdering av AP6:s verksamhet. Utvärderingen granskar måluppfyllnad och inkluderar hållbarhetsarbetet. Utvärderingen görs för samtliga AP-fonder och med hjälp av externa konsulter. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till Sveriges riksdag som offentliggörs i samband med att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar.