27 februari, 2023

En motståndskraftig portfölj under ett utmanande år

Bokslutskommuniké för 2022
2023-02-27

Under 2022 uppvisade portföljen en god motståndskraft trots utmanade kapitalmarknader. Året gav ett positivt nettoresultat om 1,3 miljarder kronor och en avkastning om 1,9 procent trots en kraftig negativ effekt på grund av lagstadgade valutasäkringar. Investeringsportföljen avkastade 15 procent exklusive valutasäkringar.

Den femåriga genomsnittliga avkastningen, vilken inkluderar ett negativt bidrag från likviditetsförvaltningen, uppgick till 16,8 % vilket överstiger målet för 2022 som var 15,9 % (Burgiss fem år). Valutasäkringar står för ett stort avdrag på resultatet med ett negativt bidrag om 5,9 miljarder kronor. Den femåriga genomsnittsavkastningen av sysselsatt kapital uppgick till 24,1 % (alternativt 20,6 % netto efter valutasäkringar).

– Under det utmanande året 2022, visade sig AP6:s portföljstrategi vara motståndskraftig med en avkastning inom investeringsportföljen om 15 % exklusive valutasäkring och likviditet. Fondens storlek stabiliserades på nivån om 68,6 miljarder kronor, den starka nivån som uppnåddes under 2021, säger Katarina Staaf, VD Sjätte AP-fonden.

Nettoresultat för 2022 uppgick till 1,3 miljarder kronor (22,2) vilket motsvarar en avkastning om 1,9 procent (49,1) procent. De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 104 miljoner kronor (98).

– Under detta turbulenta år testades vår portföljstrategi i verkligheten. Portföljen är sammansatt för att generera en hög riskjusterad långsiktig avkastning till förmån för det svenska pensionssystemet. Inom private equity mäts inte risk genom volatilitet i daglig prissättning utan genom tillgångarnas kassaflödesprofiler. Genom att kombinera fond- och co-investeringar inom buyout med en mindre allokering av riskfyllda tillgångar som inom venture samt en stabil avkastning från secondaries, har vi en totalportfölj som ger en hög avkastning till en balanserad risk, säger Katarina Staaf, VD Sjätte AP-fonden.

Investeringsportföljen, utan valutasäkringar, genererade positiva resultat såsom secondaries 25,9 %, buyout 16,3 % och venture 5,2 %, trots ett utmanande år. Den kombinerade buyoutportföljen, en majoritet av den totala portföljen, bidrog med 7 miljarder kronor, secondaries och venture med 0,5 respektive 0,3 miljarder kronor vilket summerar till ett nettobidrag om 7,8 miljarder kronor varav en stor del utgör distribuerad realiserad avkastning.

AP6 har varken in- eller utflöden då fonden är stängd. För att hantera skillnaden i likviditetshantering krävs en likviditetsbuffert i syfte att löpande möta investeringsåtaganden, vilka kan variera över tid.
Långsiktigheten illustreras av att en enskild fondutfästelse sträcker sig över 10–15 år och en enskild co-investering har en innehavstid om 3–8 år. En viktig del i strategin är kombinationen av högkvalitativa fondutfästelser och co-investeringar där hållbarhet är fullt integrerat genom hela investeringsprocessen och ägandefasen.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6:  0708 – 74 10 48 ulf.lindqvist@ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. En viktig del i strategin är kombinationen av högkvalitativa fondutfästelser och co-investeringar där hållbarhet är fullt integrerat genom hela investeringsprocessen och ägandefasen. Sedan starten har AP6 bidragit med 58 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet.
AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 20
22/23 uppgå till 68,6 miljarder kronor.