19 maj, 2022

Co-investering

Sourcing − Affärsgenerering från ett partnerperspektiv dominerar vid genomförandet av co-investeringar. Partners utgör till största delen av fonder som AP6 har utfäst kapital till. Genom långsiktiga relationer och tät dialog skapas förutsättningar för att tidigt identifiera behov och intresse hos partners vilket skapar möjligheter för AP6 att delta i co-investeringar. Affärsgenerering sker även utifrån ett bolagsperspektiv. AP6 har dedikerade resurser i form av specialistkompetens med lång erfarenhet som följer och analyserar marknaden i syfte att identifiera attraktiva bolag. Parallellt med detta sker en löpande avstämning med potentiella fondpartners. Långa relationer och samsyn kring värdeskapande där ESG ingår utmärker co-investeringar som AP6 väljer att genomföra.

Urval − Bolaget bedöms utifrån ett vintageperspektiv där det ställs i relation till tidigare genomföra co-investeringar, bedömd innehavstid och möjlig tidsperiod då exit kan komma att ske. Den aktuella partnern jämförs med andra partners med vilka AP6 genomfört co-investeringar. En bedömning genomförs vad gäller påverkan på AP6:s portfölj avseende diversifiering utifrån geografi och sektor. Till detta kommer en analys av bolagets profil avseende avkastning, hållbarhet och risk.

Utvärderingsfas − En analys görs av den marknad där bolaget är verksamt liksom en genomgång av bolagets erbjudande. I syfte att öka förståelsen för under vilka förutsättningar som bolaget verkar sker en analys av områden som kundkoncentration, vilka bolagets konkurrenter är, hur affärs-modellen är konstruerad och bolagets finansiella utveckling. Vid den obligatoriska bedömningen av bolagets hållbarhetsarbete görs en genomgång av såväl formaliserade rapporteringsstrukturer som operationella åtgärder. Vikt läggs vid bolagets planer för det fortsatta arbetet med hållbarhet, både vad gäller framtida projekt och ambitionsnivå. Co-investeringar genomförs inom en relativt snäv tidsram vilket ställer höga krav på en väl fungerande beslutsstruktur.