29 maj, 2018

Allmänhetens förtroende

 

Att AP6 har allmänhetens förtroende är en absolut grundförutsättning för att organisationen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Förtroende är något som byggs upp under lång tid. AP6 menar att förtroende handlar både om ett förhållningssätt till självklara saker som att bedriva verksamhet i enlighet med lagar och regler.  Men även om hur man som statlig myndighet agerar i vardagliga situationer, som till exempel att resa i tjänsten på ett hållbart sätt.

Ägarens riktlinjer och AP6:s egna riktlinjer

Ägaren, representerad av finansdepartementet, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting gett ut riktlinjer för var gränsen går för mutor och jäv. AP6:s hållning är att hålla en bred säkerhetsmarginal till det som är tillåtet. Ju närmare gränsen till vad som är tillåtet, desto större risk att överträda den. En konsekvens av detta är att AP6 har antagit egna riktlinjer i syfte att värna organisationens trovärdighet och oberoende när det gäller beslutsfattande. Riktlinjerna kan beskrivas som strikta och innebär bland annat att anställda aldrig får ta emot gåvor. Vid inbjudningar till enskilda medarbetare ska inbjudan ha en tydlig och relevant yrkesmässig koppling. Det som erbjuds i form av mötesinramning, plats, förtäring och dryck ska vara rimligt.
Reglerna är till för att en anställd hos AP6 inte ska kunna riskera att handla i eget intresse – eller att påverkas av någon annan, som får inflytande över den anställdes beslut. AP6:s medarbetare får aldrig agera på ett sätt som riskerar att äventyra allmänhetens förtroende för hur pensionsmedlen förvaltas.

AP6:s Etikkommitté fungerar som rådgivande instans i frågor som rör områdena etik, trovärdighet och lämplighet kopplat till verksamheten. Det kan handla om allt från inbjudningar till affärsmässiga ställningstaganden i innehav. Etikkommittén behandlar ärenden, både på eget initiativ och sådana som inkommit från medarbetare. Utöver detta diskuteras etiska frågeställningar löpande i organisationen.
AP6:s Uppförandekod beskriver de värderingar som gäller för verksamheten och riktar sig till medarbetare, samarbetspartners och innehav.