22 maj, 2018

Aktivt ägarskap

AP6 är en engagerad och kravställande investerare där utövandet av en aktiv ägarroll utgör en central del av strategin. En aktiv ägarstyrning syftar till att skapa långsiktig värdetillväxt i de investeringar som görs. AP6:s ansvar som ägare är även att tillse att denna värdetillväxt tillkommer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

I sin roll som ägare eftersträvar AP6 att uppfattas som:

  • Ansvarsfull och långsiktig
    AP6 har anslutit sig till FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar, PRI, och till principerna enligt Global Compact. Därigenom har AP6 förbundit sig att integrera hållbarhetsfrågorna i sin investeringsverksamhet. Detta sker huvudsakligen genom ett arbetssätt som är kravställande, uppföljande och utvärderande i linje med vedertagna internationella konventioner.
  • Affärsmässig och professionell
    För att lyckas med det övergripande målet om en långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning, krävs stor affärsmässighet och kompetens inom många områden. AP6:s medarbetare har många olika typer av specialistkunskaper och stor erfarenhet av att utvärdera och investera i onoterade bolag och fonder.
  • Kravställande och engagerad
    En kravställande ägares uppgift är att formulera, förankra och följa upp att fastställda mål för en verksamhet uppnås. Som ägare skall målet med investeringen formuleras tydligt för att ägarrollen ska kunna utövas. I målformuleringen ingår AP6:s förväntningar och hur dessa ska överföras till handling i respektive innehav.

Ägarrollen vid olika typer av investeringar

AP6 har utvecklat ett internt arbetssätt och processer för att vara en aktiv och kravställande ägare både för indirekta och direkta investeringar i onoterade bolag. De olika investeringsformerna ställer krav på olika specialistkompetens och skiljer sig åt vad gäller utövandet av en aktiv ägarroll. AP6 är alltid en av flera ägare eller investerare i sina innehav. Detta ställer höga krav på tydlig och löpande kommunikation med övriga intressenter i innehaven. AP6 verkar för transparens mellan ägare och innehav, samt ett strukturerat arbetssätt som möjliggör en aktiv ägarstyrning av innehaven. I AP6:s Ägarpolicy, som återfinns under Rapporter och Dokument, ges en utförligare beskrivning av arbetssättet för en aktiv ägarstyrning.

Fondinvesteringar:

En utfästelse till en PE‐fond är att betrakta som ett långsiktigt samarbete med en extern förvaltare. Fonderna investerar det utfästa kapitalet i onoterade bolag över tid. En typisk fond har en livslängd på cirka tio år, och består av mellan 15 till 20 innehav. Fonden upphör när samtliga bolag är avyttrade och kapitalet (inklusive avkastning) är återbetalt. Vid en Fondinvestering har AP6 endast en indirekt roll i förhållande till det enskilda bolaget, men väl en aktiv ägarroll i förhållande till själva fonden. En del i den aktiva rollen är att delta i fondens advisory board, som komplement till en kontinuerlig dialog med fonden och välutvecklade rutiner för kravställande, utvärdering och uppföljning av fondens verksamhet.

Co-investeringar med en fond:

En co-investering innebär att AP6 genom sin investering i en fond, erbjuds att även investera direkt i ett specifikt portföljbolag. Ägarroll och ägarstyrningen vid en sådan investering hanteras likt en fondutfästelse, det vill säga indirekt genom en dialog och ett kravställande mot den förvaltare som ansvarar för fonden och dess innehav.