22 maj, 2018

Aktiv investerare

 I sin roll som investerare eftersträvar AP6 att uppfattas som:

  • Ansvarsfull och långsiktig
    AP6 har anslutit sig till FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar, PRI, och till principerna enligt Global Compact. Därigenom har AP6 förbundit sig att integrera hållbarhetsfrågorna i sin investeringsverksamhet. Detta sker huvudsakligen genom ett arbetssätt som är kravställande, uppföljande och utvärderande i linje med vedertagna internationella konventioner.
  • Affärsmässig och professionell
    För att lyckas med det övergripande målet om en långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning, krävs stor affärsmässighet och kompetens inom många områden. AP6:s medarbetare har många olika typer av specialistkunskaper och stor erfarenhet av att utvärdera fonder och enskilda bolag.
  • Kravställande och engagerad
    En kravställande ägares uppgift är att formulera, förankra och följa upp att fastställda mål för en verksamhet uppnås. Som investerare skall målet med investeringen formuleras tydligt för att investerarrollen ska kunna utövas. I målformuleringen ingår AP6:s förväntningar och hur dessa ska överföras till handling i respektive innehav.