22 februari, 2019

ESG Direktinvesteringar

AP6:s direktinvesteringar delas in i två kategorier. En är saminvesteringar, där AP6 har en aktiv ägarroll och en större ägarandel (lägre än 50 procent). En annan är co-investeringar, där AP6 har investerat i en fond och sedan investerar direkt i ett bolag tillsammans med fonden. Vid denna typ av investering ligger AP6:s ägarandel vanligtvis kring 2-15 procent.

Vid en saminvestering tar AP6 en direkt ägarroll i förhållande till det enskilda bolaget. Tillsammans med medinvesteraren tar AP6 en aktiv roll i såväl utvärderingen av investeringen, som utövandet av en aktiv ägarstyrning under innehavstiden. Här ingår arbetet med hållbarhetsfrågor som en integrerad del i ägarstyrningen. Saminvesteringar innebär oftast att AP6 har en ägarandel som berättigar till egen styrelserepresentation, tillsammans med majoritetsinvesteraren och externa representanter.

Vid en co-investering hanteras ägarroll och ägarstyrning, där arbetet med hållbarhetsfrågor ingår som en integrerad del, likt en fondutfästelse. Det vill säga indirekt genom en dialog och ett kravställande mot den förvaltare som ansvarar för fonden och dess innehav.

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning/affärsetik. 

 

 

 

(Klicka på grafiken för att se den förstorad)

Läs AP6:s Hållbarhetsrapport