22 februari, 2019

ESG Co-investeringar

AP6 har sedan 2013 arbetat systematiskt med att integrera hållbarhet i investeringsverksamheten. För AP6 som investerare i olika verksamheter, branscher och geografier krävs en bred hållbarhetsansats förankrad i internationella överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. AP6:s uppförandekod utgör grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Vid en co-investering hanteras ägarroll och ägarstyrning, där arbetet med hållbarhetsfrågor ingår som en integrerad del, likt en fondutfästelse. Det vill säga indirekt genom en dialog och ett kravställande mot den förvaltare som ansvarar för fonden och dess innehav.

(Klicka på bild för förstoring)