22 februari, 2019

ESG Direktinvesteringar

AP6 har sedan 2013 arbetat systematiskt med att integrera hållbarhet i investeringsverksamheten. För AP6 som investerare i olika verksamheter, branscher och geografier krävs en bred hållbarhetsansats förankrad i internationella överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. AP6:s uppförandekod utgör grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Vid en co-investering hanteras ägarroll och ägarstyrning, där arbetet med hållbarhetsfrågor ingår som en integrerad del, likt en fondutfästelse. Det vill säga indirekt genom en dialog och ett kravställande mot den förvaltare som ansvarar för fonden och dess innehav.

(Klicka på bild för förstoring)

 

Hållbarhetsmöten

Årligen genomförs ett antal hållbarhetsmöten med företag där AP6 är co-investerare. Mötena ska ses som en komplettering till befintlig rapportering och ägarstyrning. Under 2019 höll AP6 tre möten med särskilt hållbarhetsfokus. Företagen väljs ut i samråd med investeringsorganisationen baserat på bransch, geografi och identifierade ESG-risker. Genom dessa möten kan AP6 öka kunskapen om hållbarhetsrisker och möjligheter, samt påverka bolaget och investeringspartnern till fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet.

Allegro – En av Polens största marknadsplatser för e-handel. Tillsammans med huvudägaren Permira hade AP6 ett möte med den polska e-handelsaktören Allegro i Warszawa i augusti 2019. Under mötet diskuterades bland annat cybersäkerhet, jämställdhet och mångfald samt logistik och transporter. Ett besök gjordes även på bolagets varulager.

 

 

 

 

FläktGroup – Global tillverkare inom ventilaton och luftrening. Tillsammans med huvudägaren Triton hade AP6 ett möte med FläktGroup i Wurzen, Tyskland i oktober 2019. Under mötet diskuterades bland annat hälsa och säkerhet, jämställdhet och mångfald samt energieffektivitet. Besök gjordes även i bolagets utbildningscenter.

 

 

 

 

OneMed – Ledande europeisk leverantör till vårdgivare inom hälso- och sjukvård. Tillsammans med huvudägaren Nalka hade AP6 ett möte med OneMed i Stockholm i oktober 2019. Under mötet diskuterades bland annat hållbarhet i leverantörsledet, utfasning av produkter med skadliga kemikalier, logistik och anti-korruption.