22 februari, 2019

ESG Fondinvesteringar

Under ett antal år har AP6 årligen ut-värderat fondportföljens ESG-arbete och systematiskt tillhandahållit återkoppling och exempel på god praxis. Utvärderingen bedömer fondernas processer för integrering av hållbarhet när de investerar i bolag och under ägandetiden. Även hållbarhetsrapportering till investerare och andra intressenter bedöms. AP6:s utvärdering begränsas till att bedöma processer för ESG-integrering och bedömer inte portföljbolagens faktiska påverkan på människor och miljö. Bakgrunden är helt enkelt att det för närvarande inte finns tillräckligt med jämförbar information om faktisk påverkan av de investeringar som AP6 gör. AP6:s bedömer att mer välutvecklade processer för ESG över tid inverkar positivt på den faktiska påverkan från portföljbolagen. Utvärderingen följer AP6:s egenutvecklade modell, som bygger på en av branschen framtagen mall för hållbarhetsgranskning av fondförvaltare inom tillgångsslaget onoterat.

 

 

 

 

 

(Förstora genom att klicka på bild)

 

ESG-utvärdering av fonder i AP6:s portfölj 2019

Under 2019 har AP6 träffat 25 fondförvaltare för den årliga ESG-utvärderingen av fondportföljen. Genomsnittsbetyget i fondportföljen steg under 2019 jämfört med föregående år, framförallt eftersom många fonder förbättrade betygen i ett eller flera av de utvärderade områdena. Den övergripande bedömningen är att alla fonder har en ambition att arbeta aktivt med hållbarhet och flera bedöms ligga långt framme. I likhet med tidigare år var det fonder med formaliserade ESG-processer och hög in-tern ESG-expertis, som erhöll högst betyg i utvärderingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Förstora genom att klicka på diagram)