22 februari, 2019

ESG Fondinvesteringar

 

Årlig utvärdering sedan 2014

  • AP6 har en egenutvecklad mall för hållbarhetsutvärdering och uppföljning av fondbolag
  • Utvärderingen genomförs årligen med flertalet fondförvaltare i AP6:s fondportfölj
  • För informationsinsamling används strukturerade intervjuer. Dessa baseras på PRI Limited Partners Responsible Investment Due Diligence Questionnaire, vilket är en sammanställning av hållbarhetsaspekter som tagits fram av investerare
  • AP6:s egenutvecklade ESG-scorecard används vid bedömningen
  • Utvärderingen följs upp med strukturerad återkoppling till deltagande fondförvaltare
  • Snittet i AP6:s fondportfölj bedöms vara högre än ett genomsnitt av en global riskkapitalportfölj. Detta kan förklaras främst av två orsaker. Den första hänger ihop med att AP6:s portfölj till hög grad består av fonder som förvaltas av stora, nordiska och europeiska investeringsteam. Dessa bedöms ha ett mer utvecklat arbete med ansvarsfulla investeringar jämfört med övriga fonder globalt sett. Den andra orsaken bedöms vara AP6:s integrering av ESG-bedömningar i fondurvalsprocessen. Utöver kravet på hög avkastning, finns kravet på ett utvecklat arbete med ESG-frågor och/eller en hög ambitionsnivå

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning/affärsetik. 

 

 

ESG-utvärdering 2018

Under 2018 har AP6 träffat 22 fondförvaltare för den årliga ESG-utvärderingen av fondportföljen. Utvärderingen följer en egenutvecklad modell, som bygger på en av branschen framtagen mall för hållbarhetsgranskning av fondförvaltare inom tillgångsslaget onoterat.
Genomsnittsbetyget i fondportföljen steg under 2018 jämfört med föregående år, framförallt eftersom många fonder förbättrade betygen i ett eller flera av de utvärderade områdena. Den övergripande bedömningen är att alla fonder har en ambition att arbeta aktivt med hållbarhet och flera bedöms ligga långt framme. I likhet med föregående år var det fonder med formaliserade ESG-processer och hög intern ESG-expertis, som erhöll högst betyg. Utvärderingen visade också att många fonder har ett ökat fokus på klimatfrågor och jämställdhet. Båda är områden som ingår i diskussionerna med fonderna, men om i dagsläget inte betygsätts. Större fondstorlek och därmed större resurser har generellt en positiv korrelation med höga betyg. Samtidigt noterades återigen ett antal mindre fonder som erhöll höga betyg tack vare strukturerade och resurseffektiva ESG-processer. Detaljerad återkoppling ges vid separata möten, fond för fond. Återkopplingen innefattar såväl öppen diskussion som möjliga utvecklingsområden.

 

 

 

(Klicka på grafiken för att se den förstorad)

Läs AP6:s Hållbarhetsrapport