13 augusti, 2018

Investeringsprocess Fond

Eget analysverktyg med data från över 20 års fondutvärderingar

AP6 är selektiv vid valet av partners och ser hellre att portföljen innehåller färre partners som passar in på AP6 krav, än många partners där intressegemenskapen riskerar att skilja sig åt. Vid varje utvärdering av en fond gör AP6 alltid en egen due diligence utifrån egna analysverktyg och databaser i kombination med möten och diskussioner.
Som underlag används dels data och erfarenheter från tidigare fondutvärderingar, dels bearbetad information från mer än 900 portföljbolagsinvesteringar gjorda av ett 20-tal fondteam.
AP6 har tagit fram ett verktyg, AP6:s scorecard, i syfte att fånga upp och bedöma de mest centrala aspekterna som ingår i en utvärdering av en fond.

Med över 20 års erfarenhet som investerare i fonder har organisationen byggt en djup förståelse för den speciella dynamik och komplexitet som förekommer i respektive fonds olika faser och struktur.
AP6:s olika metoder och verktyg för att utvärdera fonder förändras över tid då de bygger på kontinuerlig utveckling och förbättring.

AP6:s scorecard

Bedömning av team

Analys av teamets kompetens och styrka inom olika sektorer och branscher. Relevant geografisk täckning. Bedömning av intressegemenskap vad avser ersättningsmodell. Genomgång av frågor vad gäller personalomsättning och succession.

Avkastning

Analys av avkastningshistorik både totalt och uppdelat efter geografi, sektor och tillgångsslag. Analys av investeringstakt och storlek på förvärv samt förluster i portföljen. Realiseringstakten analyseras och bedöms.

Investeringsstrategi

Bedömning av kontinuitet i investeringsstrategi vad gäller geografiskt fokus och specifik industrikompetens. Kvalitet i befintligt nätverk. Utmärkande och särskiljande drag som är specifika för strategin jämfört med konkurrenter. Bedömning av marknadsposition både vad gäller sourcing av investeringar, värdeskapande och realisering av portfölj.

Investeringsprocess

Analys av kvalitetsaspekter för sourcing. I vilken omfattning som denna bygger på egen hypotes och analys. Förekomst av olika team vad gäller sektor och geografi i sourcingarbetet, även förekomsten av seniora nätverk. Analys av investeringsbeslut avseende underlag och hantering av olika sorters risk. Analys av värdeskapandet i genomförda investeringar. Förekomst av olika modeller för värdeskapande. Förekomst av system för att i ett tidigt skede uppmärksamma avvikelser.

Hållbarhet

För utvärdering av hållbarhetsarbetet hos fonder använder AP6 sitt egenutvecklade scorecard. Detta består av tre huvudkategorier. I den första utvärderas graden av implementering av hållbarhetsfrågor i en fonds investeringsprocess. Det vill säga i vilken omfattning en fond har med hållbarhetsfrågor i sina processer för utvärdering, beslut, avtal och handlingsplan för sina innehav. I kategori två utvärderas hur fonden implementerar hållbarhetsfrågor i sitt ägararbete och i vilken utsträckning detta påverkar portföljbolagen. Slutligen görs en utvärdering av fondens rapportering och uppföljning kring hållbarhetsfrågor till sina investerare. I vilken omfattning som det förekommer skriftlig, muntlig eller incidentsbaserad rapportering till investerarna.

Passform AP6

Passform handlar om i vilken utsträckning som en fond bedöms uppfylla kriterierna som ställs på en samarbetspartner till AP6. Här görs en samlad bedömning utifrån avtalsvillkor, avgifter, förutsättningar för AP6 att påverka, transparens och öppenhet. När det handlar om fondens investeringsstrategi görs en bedömning i vilken utsträckning som denna överensstämmer eller ligger i linje med AP6:s strategi. Förutsättningar för att genomföra co-investeringar för AP6 är ytterligare en aspekt i bedömningen. Vidare görs en bedömning på vilket sätt en investering i en fond bidrar till ökad diversifiering av AP6:s portfölj.