13 augusti, 2018

Investeringsprocess Direkt

Direktinvesteringar görs endast i minoritet utifrån strategin att AP6 inte är en konkurrent utan en kompletterande investeringspartner. Ett faktum som uppfattas som attraktivt av många aktörer som är verksamma inom buyout. Minoritetsrollen generar tillgång till högkvalitativa direktinvesteringsmöjligheter.
Med över 20 års erfarenhet av att utvärdera och analysera bolag, totalt sett cirka 280 genomförda direktinvesteringar, har organisationen utvecklat väl fungerande och effektiva processer och arbetssätt. Detta gör det möjligt för investeringsorganisationen att agera med stor flexibilitet.
Dels tidigt i processen genom att med kompetens och resurser engagera sig redan vid en inledande utvärdering av ett tänkt förvärv och agera aktiv medinvesterare. Dels sent i processen genom att snabbt sätta sig in i fakta och, när så krävs, snabbt komma till beslut.
Utöver att agera med stor flexibiltet, har AP6 kompetens och beslutsprocesser för att hantera olika roller. Såväl den som aktiv medinvesterare som den i rollen som mer passiv minoritetsinvesterare.

Uppsökande verksamhet och utvärdering

Sourcing av potentiella investeringsobjekt sker huvudsakligen via AP6:s nätverk. Potentiella partners och investeringar identifieras utifrån AP6:s kravbild och investeringsstrategi. Proaktiva kontakter med utvalda partners och andra intressegrupper systematiseras i syfte att identifiera intressanta samarbetsområden. Utifrån samsyn och intressegemenskap genereras förslag på investeringsprojekt.
AP6:s utvärdering av en potentiell investering innefattar en traditionell due diligence, det vill säga genomgång, av kommersiella, legala, finansiella och hållbarhetsmässiga förutsättningar. Utöver den traditionella genomgången görs även bredare utvärdering enligt AP6:s kriterier för direktinvesteringar.

Kriterier för direktinvesteringar

Utvärderingen av en direktinvestering spänner i huvudsak över tre områden, som var och en innehåller ett flertal specifika analysområden och kriterier.

AP6:s portfölj och strategi

Den tänkta investeringens passform bedöms utifrån bland annat transaktionens struktur (ägarandel, styrning, ägarstruktur), påverkan på diversifieringen av AP6:s portfölj avseende bransch och geografi eller annan koncentrationsrisk.

Utvärdering av medinvesteraren

AP6:s strategi att vara minoritetsinvesterare tillsammans med erfarna fonder och andra aktörer inom private equity, innefattar en obligatorisk och specifik utvärdering av den tilltänkta partnern.
Bland annat en bedömning av vilken erfarenhet och expertis som finns för den specifika investeringen. Vidare görs en bedömning av genomförd utvärdering och tänkt investeringsansats. Ytterligare en viktig aspekt är hur väl samarbetet fungerar mellan AP6 och partnern, eller om det handlar om en ny relation, hur väl det framtida samarbetet kan antas komma att fungera utifrån gemensamma värderingar och jämförbara processer hos respektive part.
I de fall där partnern är en private equity-fond som AP6 har investerat i, så ligger den tidigare gjorda fondutvärderingen till grund för analysen. Denna kan likväl vara i behov av att kompletteras utifrån rådande omständigheter.

Bolagets attraktivitet

Baserat på en traditionell due diligence av företaget (genomförd av AP6, av partnern eller tillsammans) görs en bedömning av den tänkta investeringens avkastningspotential utifrån bolagets position, potential för värdeskapande och resultatet av en specifik hållbarhetsutvärdering.